RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตกเป็นเหยื่อในคดีลักทรัพย์ในเคหสถาน กรณีศึกษา หมู่บ้านจัดสรร ในตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ศุภโชค พ่อค้าไทย และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

Pages: 1321-1331

คำสำคัญ: ลักทรัพย์ในเคหสถาน, หมู่บ้านจัดสรร

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.391