RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

ทัศนคติและความต้องการของบุคลากรที่มีต่อสื่อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ อารีรัตน์ บุษบา

Pages: 1063-1072

คำสำคัญ: ข่าวประชาสัมพันธ์, แอพพลิเคชั่นไลน์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.336