Index by: ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

การประเมินโครงการ “สร้างฝายเขาภูดร” ของกลุ่มบริษัทโกลว์

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ มุจจลินท์ หอมสุวรรณ์

341-351

RSU National Research Conference 2018

ความต้องการของคนพิการที่มีต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของขนส่งสาธารณะระบบราง

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

374-385

RSU National Research Conference 2018

การศึกษาการสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อดิจิทัลของบริษัท โพลีพลัส พีอาร์ จำกัด

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ นวพร แจ่มสายบัว

608-617

RSU National Research Conference 2017

ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ภายในที่มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

630-639

RSU National Research Conference 2017

การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสื่อเสียงตามสาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ วณิชชา ยินดีสิทธิ์

640-648

RSU National Research Conference 2016

การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

1177-1186

RSU National Research Conference 2016

ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.)

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ นันทิตา ผลผลา

1187-1195

RSU National Research Conference 2016

การสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์อุทยานราชภักดิ์ของหน่วยงานกองทัพบก

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ ศุภรดา กิจพจน์

1196-1204

RSU National Research Conference 2015

การรับรู้การปรับตราสัญลักษณ์ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ เพชุตา อุดมศักดิ์

639-647

RSU National Research Conference 2015

โครงการ “SCG STADIUM TOUR” ของสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ ธัญพร โพธิ์ทอง

648-657

RSU National Research Conference 2015

การประเมินโครงการ “การจัดกิจกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : การรู้เท่าทันสื่อและการสร้างเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า”

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์, จิรัชฌา วิเชียรปัญญา, และ พิทักษ์ ชูมงคล

758-767

RSU National Research Conference 2014

ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อกิจกรรมเยี่ยมชมขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ ณญาดา จันทโชติ

763-771

RSU National Research Conference 2014

การเปิดรับข่าวสาร การมีส่วนร่วมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

772-780

RSU National Research Conference 2014

ความเป็นครูกัลยาณมิตร ของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บุปผา บุญสมสุข และ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

830-838

RSU National Research Conference 2013

การเปิดรับสื่อและทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อ Webisode ภาพยนตร์สั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฉันเกลียดที่นี่ ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ พรธวัล ทองกลับ

461-467

RSU National Research Conference 2012

การศึกษาความตระหนัก และความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยรังสิต

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์, จิระศักดิ์ สาระรัตน์, และ อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์

523-530

RSU National Research Conference 2012

การบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

จิระศักดิ์ สาระรัตน์, ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์, และ บุปผา บุญสมสุข

531-538

RSU National Research Conference 2012

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

จิระศักดิ์ สาระรัตน์ และ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

626-632

RSU National Research Conference 2019

การประเมินประสิทธิผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างนักคิดจิตอาสา” วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2561

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

1052-1062

RSU National Research Conference 2019

ทัศนคติและความต้องการของบุคลากรที่มีต่อสื่อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ อารีรัตน์ บุษบา

1063-1072

RSU National Research Conference 2019

ประสิทธิผลโครงการ “ฟื้นป่ารักษ์น้ำเขาห้วยมะหาด” ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ กัญณา สมใจมิตร

1166-1175