RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO

ชัชญา สกุณา และ อุไรภรณ์ ห่อจินดาภิญโญ

Pages: 1082-1092

คำสำคัญ: การสื่อสารการตลาด, การรับรู้คุณค่าตราสินค้า, ยูนิโคล่

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.271