RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างจินตภาพร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะแก้ปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ภูริทัต สิงหเสม และ ยุวันดา อินทรสวัสดิ์

Pages: 747-756

คำสำคัญ: ความสามารถในการใช้ทักษะแก้ปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์, กระบวนการสร้างจินตภาพ, การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.244