RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย

มารุต ภู่พะเนียด, ณปภา ประยูรวงษ์, และ กมลทิพย์ อึ้งสุวรรณพานิช

Pages: 877-885

คำสำคัญ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธุรกิจด้านสุขภาพ, เศรษฐกิจ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.345