RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

อิทธิพลการสื่อสารการตลาดของไทยทิคเกตเมเจอร์ที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

ชัชญา สกุณา และ พัทธ์จิรา ศรีภูมิธนวงศ์

Pages: 1125-1134

คำสำคัญ: สื่อสารการตลาด, การตอบสนองของผู้บริโภค

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.380