RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

ภาพลักษณ์การเป็นสังคมแห่งการให้ของมหาวิทยาลัยรังสิตผ่านการสื่อสารการตลาด

กฤษณีกร เจริญกุศล และ กัญญานีน์ กุลกนก

Pages: 1093-1102

คำสำคัญ: การสื่อสารการตลาด, ภาพลักษณ์, การรับรู้, สังคมแห่งการให้

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.370