RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์

Pages: 500-509

คำสำคัญ: โครงการหลวงแม่สะป๊อก, ชุมชน, แผนผังแม่บท, การจัดแบ่งการใช้ที่ดิน, การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.261