RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

ข้อผิดพลาดในการใช้คำปรากฏร่วมของนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสามารถทางภาษาในระดับต่ำ

วรรณนิภา วงค์ปัญญา และ ชัยทัศน์ มีศรี

Pages: 928-936

คำสำคัญ: ข้อผิดพลาด, คำปรากฏร่วม, นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.325