RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

กระบวนการบริการวิชาการทางสถาปัตยกรรมผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน กรณีศึกษา: โครงการปรับปรุงอาคารเรือนแถวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านชุมชนเมืองเพชรบูรณ์

สุวิชา เบญจพร, วาทศิลป์ นิลภักตร์, กิติวัฒน์ ธีระพิพัฒนพงศ์, และ กมล สุขสด

Pages: 469-478

คำสำคัญ: การปรับปรุงอาคาร, การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน, การท่องเที่ยว, เมืองเพชรบูรณ์

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.239