Index by: การท่องเที่ยว

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

การวิเคราะห์ภาพถ่ายพันธุ์พืช เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชฎาภรณ์ ทองคำ

386-392

RSU National Research Conference 2017

สัญลักษณ์ภาพถ่ายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของนิตยสาร Travel3sixty

กฤษตฤณ สุทธิประเสริฐ และ กฤษณ์ ทองเลิศ

801-808

RSU National Research Conference 2017

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ณัฐ นาคสวัสดิ์ และ ดวงดาว โยชิดะ

1197-1206

RSU National Research Conference 2017

การนำเสนอรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวสวนผลไม้ ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครนายก

ปัทมา สารสุข

1367-1368

RSU National Research Conference 2015

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ดวงดาว โยชิดะ

861-868

RSU National Research Conference 2014

การท่องเที่ยวตลาดน้ำเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานีตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการไทย

นพรัตน์ น้อยเจริญ, ตระกูล จิตวัฒนากร, และ บังอร โกศลปริญญานันท์

616-623

RSU National Research Conference 2014

อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเมืองหน้าด่านในประเทศไทย กรณีศึกษา : อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นงนุช กันธะชัย

624-633

RSU National Research Conference 2013

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อซ้ำในการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร

นาถนลิน สีเขียว

426-433

RSU National Research Conference 2012

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และภาวะการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย

สรัลพัชร คล่องดี

378-384

RSU National Research Conference 2019

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านตามุย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, พิมพ์อร เชี่ยวสมุทร, ปรารถนา ไตรสรณอภิรักษ์, พัฒน์นรี อึงไพเราะ, กาญจนา เอี่ยมกมล, และ ภัคจิษา ตาใจ

447-457

RSU National Research Conference 2019

กระบวนการบริการวิชาการทางสถาปัตยกรรมผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน กรณีศึกษา: โครงการปรับปรุงอาคารเรือนแถวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านชุมชนเมืองเพชรบูรณ์

สุวิชา เบญจพร, วาทศิลป์ นิลภักตร์, กิติวัฒน์ ธีระพิพัฒนพงศ์, และ กมล สุขสด

469-478

RSU National Research Conference 2019

อิทธิพลของอายุต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ และการรับรู้ข้อจำกัดในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้หญิงไทย

ฐิติวรรณ สีผึ้ง

1586-1595

RSU National Research Conference 2020

สตรีทอาร์ตเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าในเขตกรุงเทพมหานครผ่านสื่อใหม่

เสมา ธนาบริบูรณ์ และ กฤษณ์ ทองเลิศ

406-420

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาผ่านความเชื่อและประเพณีแต่งงานของชาวอาข่าใน ชุมชนหล่อโย อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, ณัฐวุฒิ อุทัยช่วง, ณัฐ คำภีระ, เสกสรรค์ พงษ์ประเสริฐ, กิตติธัช ลิ้มประเสริฐ, เปมิกา แซ่เล้า, พรรณิการ์ พราหมณ์ยอด, นครินทร์ เลิศรัศมีมาลา, และ ธนกฤต แก้ววิลัย

434-445

RSU National Research Conference 2020

ลักษณะการซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวครั้งแรกกับนักท่องเที่ยวซ้ำ

บุษยา สนองคุณ และ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร

645-661

RSU National Research Conference 2020

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร กรณีศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

พรรษรัตน์ เจริญรัตน์ และ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร

701-712

RSU National Research Conference 2020

การพัฒนาการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา เมืองหลวงพระบาง

พรสวรรค์ พลสงคราม และ ศรัณย์ ธิติลักษณ์

802-815

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

แนวทางพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาข่าของชุมชนผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, สุวิชา เบญจพร, พุฒิวงศ์ สิงห์สัตย์, ปัฐน์ ธุวาทร, ฐิติวุฒิ วงษ์จันทร์เพ็ญ, จิรกฤต บุญศิริ, นพอนันต์ สิริธันยกานต์, และ พุทธรักษ์ ครุธติ่ง

458-470

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

โครงการพัฒนาชุมชนปากน้ำเวฬุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามหลักนวัตวิถี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, สุวิชา เบญจพร, ชนุตร์ นวกุลศิรินารถ, ศิวกร ชาวนาทุ่ง, ชัยภัทร ชัยเรือง, รัฐเขตต์ เสื่ออิ่ม, ธนโชติ รอดเนียม, และ ภานุ พันธุ์นาค

471-480

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, สุวิชา เบญจพร, ภาณุวัฒน์ แสนประเสริฐ, กฤติกา โสขุมา, ธนกาญจน์ เพาะบุญ, รัชนีกร สิมโนนม่วง, ศิริขวัญ ริมทอง, พรหมพร คงเจริญ, ปานไพลิน ปาละใจ, และ ชนิสรา จำปา

481-493