Index by: สุวิชา เบญจพร

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2013

มรดกทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาของชุมชนวัดจำปา

สุวิชา เบญจพร

291-298

RSU National Research Conference 2019

กระบวนการบริการวิชาการทางสถาปัตยกรรมผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน กรณีศึกษา: โครงการปรับปรุงอาคารเรือนแถวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านชุมชนเมืองเพชรบูรณ์

สุวิชา เบญจพร, วาทศิลป์ นิลภักตร์, กิติวัฒน์ ธีระพิพัฒนพงศ์, และ กมล สุขสด

469-478