RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เกษม เขษมพุฒเรืองศรี

Pages: 634-645

คำสำคัญ: สมรรถนะของบุคคล, การวิเคราะห์เชิงตัวเลข, การสื่อสาร, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.354