RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การพัฒนาเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ไพศาล สิมาเลาเต่า และ จรัญ แสนราช

Pages: 768-778

คำสำคัญ: เครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้, การปฏิสัมพันธ์, เว็บแอปพลิเคชัน, การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.267