RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การศึกษาสาเหตุและรูปแบบการก่อเหตุอาชญากรรม ลักษณะการกระทำความผิด เกี่ยวกับการปล้นรถขนเงิน

นพพร หิรัญรักษ์ และ จอมเดช ตรีเมฆ

Pages: 1300-1309

คำสำคัญ: สาเหตุและรูปแบบการก่อเหตุอาชญากรรม, ปล้นรถขนเงิน

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.283