RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องกรด-เบส ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน

วราพร รัศมีจาตุรงค์, ดวงฤทัย ศรีแดง, และ อรพรรณ สมประสงค์

Pages: 687-701

คำสำคัญ: การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์, การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน, การวิจัยปฏิบัติการ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.274