RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้น และเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ

Pages: 906-915

คำสำคัญ: ราคาตามบัญชีต่อหุ้น, กำไรต่อหุ้น, เงินลงทุนในบริษัทย่อย

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.331