RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

อนุภาคและแบบเรื่องของเรื่องเล่าสยองขวัญสมัยใหม่ในแอปพลิเคชันจอยลดา

รัชชานนท์ จิตรีสรรพ และ นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์

Pages: 972-983

คำสำคัญ: อนุภาค, แบบเรื่อง, เรื่องเล่าสยองขวัญสมัยใหม่ในแอปพลิเคชันจอยลดา

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.379