RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การประเมินประสิทธิผลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิต

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

Pages: 646-656

คำสำคัญ: การวิจัยเชิงประเมิน, สควค., ประสิทธิผล, มหาวิทยาลัยรังสิต

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.254