RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

พฤติกรรมการเปิดรับ และปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมรายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง” ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อิสรีย์ สิทธิประชาราษฎร์ และ ฐิติ วิทยสรณะ

Pages: 1033-1041

คำสำคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับ, ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยม, รายการ “The Mask Singer หน้ากากนักร้อง”

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.367