RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การวิเคราะห์เนื้อหาและการสื่อสารผ่านใบปิดภาพยนตร์สยองขวัญแนวอำนาจเหนือธรรมชาติ ของภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์อเมริกัน

พทิษฏยา จันทร์เทศ

Pages: 1627-1636

คำสำคัญ: ใบปิดภาพยนตร์, การวิเคราะห์เนื้อหา, ภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติ

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.276