Index by: การวิเคราะห์เนื้อหา

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2019

การวิเคราะห์เนื้อหาและการสื่อสารผ่านใบปิดภาพยนตร์สยองขวัญแนวอำนาจเหนือธรรมชาติ ของภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์อเมริกัน

พทิษฏยา จันทร์เทศ

1627-1636

RSU National Research Conference 2020

สถานภาพวิทยานิพนธ์สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2554-2560

พรรฑิกา จิวรรักษ์, วราพรรณ อภิศุภะโชค, และ ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว

1001-1011