RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปรับใช้ไม้ไผ่ในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในชุมชนภาคเหนือของไทยตามแนวคิดสถาปัตยกรรมเทคทอนิก

ไพบูลย์ กิตติกูล และ ปวรพชร บุญเรืองขาว

Pages: 548-559

คำสำคัญ: เทคทอนิก, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, ไม้ไผ่

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.287