RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

บทบาทของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ กรณีศึกษาถนนข้าวสาร

ไกรพล ดีแก้ว

Pages: 1276-1287

คำสำคัญ: ปัจจัย, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด, อาชญากรรมประเภททรัพย์, ถนนข้าวสาร

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.337