RSU National Research Conference 2019

ปีที่เผยแพร่: 2562

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

Pages: 847-857

คำสำคัญ: ราคาตลาดหุ้นสามัญ, อัตราส่วนทางการเงิน, ตลาดหลักทรัพย์ MAI

Download full paper.

Doi: 10.14458/RSU.res.2019.321