Index by:

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

ออกแบบและสร้างเครื่องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (ALS) ระหว่างรถเข็นนั่งและเตียงนอน

ธนกร อยู่โต, ชลธิชา เนียมบุญเจือ, และ จุฑามณี แถวนาม

51-64

RSU National Research Conference 2018

การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องวัดความสามารถในการตอบสนองของนักกีฬาวอลเลย์บอล

จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์, จรูญโรจน์ เพิ่มทรัพย์, และ ณัฐกาณจน์ แก้วเชื้อ

80-95

RSU National Research Conference 2018

การใช้ประโยชน์เศษยางมะตอยเก่าจากถนนสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น

ประชุม คำพุฒ

131-140

RSU National Research Conference 2018

แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับการส่งเสริมผลงานของนักดนตรี ในทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

สุชาดา เจริญชีพ และ ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

141-152

RSU National Research Conference 2018

ความสัมพันธ์เป็นสัดส่วน; บทบาทของสัตว์เลี้ยงภายในชีวิตของเรา

สุทธิเกียรติ ประเสริฐสม, ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์, และ ธีรนพ หวังศิลปคุณ

306-317

RSU National Research Conference 2018

การสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประชาชนและคนพิการในการใช้บริการ ขนส่งสาธารณะระบบราง

ชัชญา สกุณา

352-362

RSU National Research Conference 2018

ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

มัติกร บุญคง

527-535

RSU National Research Conference 2018

มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโ

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ และ ปฏินันท์ สันติเมทนีดล

643-656

RSU National Research Conference 2018

การเปิดรับข่าวสารและความต้องการเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ และ หทัยรัตน์ เสนาะพล

679-690

RSU National Research Conference 2018

การพัฒนาตำรับ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของครีมนวดสารสกัดจากผักกาดน้ำ ในอาสาสมัครเพื่อลดอาการปวดและเมื่อยล้า

จิระศักดิ์ สาระรัตน์, วรรณดี แต้โสตถิกุล, และ วิสินี จันทร์มหเสถียร

834-841

RSU National Research Conference 2018

การศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคการสอนแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน

กันตรัตน์ สุจิตวนิช และ พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์

918-930

RSU National Research Conference 2018

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ : กรณีศึกษา นักศึกษาวิชา การโฆษณาเพื่อสังคม (ADS459) และ กฎหมายการสื่อสารมวลชน (COM211)วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มห

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

931-941

RSU National Research Conference 2018

การพัฒนาความมีวินัยในตนเองด้านการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

พระอภิลักษณ์ เนียมโพธิ์ และ ศรีสมร พุ่มสะอาด

951-957

RSU National Research Conference 2016

การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารด้วยกระบวนการหมักแบบกวนต่อเนื่อง

จิฑาภรณ์ ปัญญาเป็ง และ พัชรี อินธนู

176-185

RSU National Research Conference 2016

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงานสำหรับแม่พิมพ์ตัดเจาะเหล็กซิลิกอน

เคลือวัลย์ มั่นระวัง และ ศิริชัย ต่อสกุล

218-227

RSU National Research Conference 2016

การประเมินค่าอายุการใช้งานของสายพานลวดเหล็กกล้าไร้สนิม ในกระบวนการทำความสะอาด ชิ้นงานกล่องบรรจุฮาร์ดดิสก์ภายใต้ภาระที่มากระทำแบบวัฏจักรทางความร้อน การสั่นสะเทือน และคลื่นอัลตร้าโซนิกส์

ณรงค์ศักดิ์ เกศรัตนาสวัสดิ์, พีระพงศ์, และ ตริยเจริญ

247-253

RSU National Research Conference 2016

การศึกษาสมบัติของวัสดุคอมโพสิทที่เตรียมจากพอลิแลกติกแอซิดผสมแกลบที่ปรับสภาพผิว

กนกพร อนันต์ชื่นสุข

272-280

RSU National Research Conference 2016

การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดพลีทผ้าในการอัดกลีบผ้าทำชุดนาฏศิลป์ไทย

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และ พิพัฒน์ ประจญศานต์

322-332

RSU National Research Conference 2016

การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากแกลบผสมฟองน้ำยางธรรมชาติเพื่อการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้

สุวิมล เทียกทุม, หทัยนุช, และ จันทร์ชัยภูมิ

352-360

RSU National Research Conference 2016

การแก้ปัญหาการจัดตารางสอบด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม สำหรับคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลิขิต แจ่มอุทัย, สมบูรณ์, และ เอนกฤทธิ์มงคล

432-440

RSU National Research Conference 2016

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง

ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด, ศุภทา ไชยพัฒน์, และ เสาวรส กองศรี

460-467

RSU National Research Conference 2016

ผลของการเติมโอการะอบแห้งเพื่อทดแทนโปรตีนจากยีสต์สกัดในการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล

กัณฐวุฒิ บุญมี

494-503

RSU National Research Conference 2016

โครงการออกแบบแอนิเมชันสามมิติของพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี จังหวัดลำปาง

ทวีศักดิ์ แสนสง่า, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

550-556

RSU National Research Conference 2016

การศึกษาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวไทยเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

พงษ์กร เจิมศิริวัฒนา และ ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์

578-587

RSU National Research Conference 2016

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยแนวตั้งในกรุงเทพมหานคร

นฤพนธ์ ไชยยศ

598-606

RSU National Research Conference 2016

การศึกษาอิทธิพลรูปแบบหลังคาฟันปลาเพื่อการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารพลศึกษากรณีศึกษาอาคารยิมเนเซียมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบังชุมพร

ศรัญญา วิเชียรกัลยารัตน์, นวลวรรณ ทวยเจริญ, และ ศิรเดช สุริต

624-632

RSU National Research Conference 2016

อิทธิพลจากช่องเปิดด้านนอกที่มีต่อการไหลของกระแสลมโดยวิธีธรรมชาติภายในช่องว่างระบบผนังกระจกสองชั้นแบบโถงสูงต่อเนื่อง

สุวิชา เบญจพร

633-642

RSU National Research Conference 2016

การออกแบบหนังสือพิมพ์ไทยสำหรับวัยรุ่น

ปวีณรัตน์ สุวรรณภูมิ, ธีรนพ, หวังศิลปคุณ, ไพจิตร, และ อิ่งศิริวัฒน์

643-647

RSU National Research Conference 2016

การออกแบบอินโฟกราฟิกสื่อผสมแนวมินิมอลอาร์ต เรื่องแบ็คแพ็คญี่ปุ่น

พิชญานิน งามจรัส

719-725

RSU National Research Conference 2016

ภาพตัวแทนภูมิปัญญามอญ บ้านสามโคก ปทุมธานี การสร้างสรรค์และประยุกต์ภาพถ่ายผ่านกล้องรูเข็ม

วราวรรณ สุวรรณผาติ

765-772

RSU National Research Conference 2016

เคลือบรากุจากเศษแก้วเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรม : การปฏิรูปทางเลือกใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์รากุ

ศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ

873-881

RSU National Research Conference 2016

การศึกษาแนวคิดเรื่องสารละลายของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปฎิวัติ ศรีทิพย์ศักดิ์, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, และ อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

883-891

RSU National Research Conference 2016

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ปาริชาติ บัวเจริญ, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตน์กุล, และ รัตนากาล คำสอน

892-900

RSU National Research Conference 2016

การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่อง การนำความร้อนของวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สุวิตรา บุญแจ้ง, ปัฐมาภรณ์, พิมพ์ทอง, ศุภกิจ, และ อาชีวะวานิช

901-909

RSU National Research Conference 2016

ประโยชน์และการนำการรู้เท่าทันสื่อไปใช้จากการเรียนชุดการสอนรู้เท่าทันสื่อ กสทช. ต่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา COM100 ความรอบรู้เรื่องสื่อ (Media Literacy) ในมหาวิทยาลัยรังสิต

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

927-940

RSU National Research Conference 2016

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้บริหารสหกรณ์ยักยอกและฉ้อโกง

ศิลาพร ไชสวัสดิ์ และ ญาดา กาศยปนันทน์

948-953

RSU National Research Conference 2016

ผลกระทบขององค์กรธุรกิจจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช มาตรา 103/7

ฉัตรวรัญ องคสิงห์, สังศิต, พิริยะรังสรรค์, รัตพงษ์, และ สอนสุภาพ

962-970

RSU National Research Conference 2016

ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ศึกษากรณี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ฐานิศร์ จิตมหาวงศ์, สุรพล, และ ศรีวิทยา

986-993

RSU National Research Conference 2016

มาตรการบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมต่อแรงงานนอกระบบในประเทศไทย

นิกรณ์ ขาวสะอาด และ สุรพล ศรีวิทยา

994-1002

RSU National Research Conference 2016

การบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ สู่ประชาคมอาเซียน : การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ภัทรานันท์ นาคบำรุง, สุพัตรา, และ ประดับพงศ์

1012-1019

RSU National Research Conference 2016

การศึกษาการเปิดรับข่าวสารและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อโครงการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

ชัชญา สกุณา

1031-1039

RSU National Research Conference 2016

ปัญหาการจัดการคดียาเสพติด : กรณีผู้ต้องขังหญิง

ชุลีรัตน์ เจริญพร, สังศิต พิริยะรังสรรค์, ฉัตรวรัญ องคสิงห์, นิดาวรรณ เพราะสุนทร, และ วณี กอสุวรรณศิริ

1040-1050

RSU National Research Conference 2016

การสร้างสรรค์ธรรมาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม กรณีศึกษาโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ชุลีรัตน์ เจริญพร และ สุภาพร วาปิโส

1051-1061

RSU National Research Conference 2016

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์

สุธี ภาระหันต์ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

1100-1111

RSU National Research Conference 2016

การศึกษาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ และ นิชชิชญา นราฐปนนท์

1112-1121

RSU National Research Conference 2016

การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในเครือข่ายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

1242-1254

RSU National Research Conference 2016

สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองต่อการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการด้านสื่อมวลชน

ปฏินันท์ สันติเมทนีดล

1255-1263

RSU National Research Conference 2016

วาทกรรมยาเสพติด: อิสรภาพของผู้ต้องขังหญิง

ฉัตรวรัญ องคสิงห์, สังศิต, พิริยะรังสรรค์, ชุลีรัตน์, เจริญพร, นิดาวรรณ, เพราะสุนทร, วณี, และ กอสุวรรณศิริ

1264-1273

RSU National Research Conference 2016

ระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคกับผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

นิธิภา อาจฤทธิ์

1302-1308

RSU National Research Conference 2016

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับเทคนิคการสะท้อนคิดที่มีต่อความสามารถ และเจตคติในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชมพูนุท บุญอากาศ และ ปวริศา จรดล

1325-1330

RSU National Research Conference 2016

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี

จีระพา อยู่เจริญ

1384-1385

RSU National Research Conference 2016

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

สิริยุพา บุญเพิ่ม

1386-1387

RSU National Research Conference 2016

บทบาทการบริหารงานด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

กานดา พูลสวัสดิ์

1391-1392

RSU National Research Conference 2016

แนวทางพัฒนาการดำเนินงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวไทยภูเขาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เกียรติศักดิ์ สามเตี้ย และ พิษณุ บุญนิยม

1397-1398

RSU National Research Conference 2012

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการจัดการข้อมูลส่งเล่มโครงงานและปริญญานิพนธ์นักศึกษา กรณีศึกษา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อังสนา ผ่อนสุข, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ, และ ดวงกมล โพธิ์นาค

222-228

RSU National Research Conference 2012

ผลกระทบของการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศต่อการจ้างงานในประเทศไทย

กิตยาภรณ์ ยิ้มแย้ม

410-417

RSU National Research Conference 2012

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมปฏิสัมพันธ์ สำหรับทบทวน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

วลัยทิพย์ ไผ่แจ้คำมูล

618-625

RSU National Research Conference 2019

การสำรวจตัวอ่อนระยะเมตาเซอคาเรียของพยาธิใบไม้ในปลาวงศ์ตะเพียนจากแม่น้ำเลย จังหวัดเลย

อรนันท์ พรหมมาโน และ ดร.นิตติญา ชาวชายโขง

76-84

RSU National Research Conference 2019

การใช้สื่อเทคโนโลยีกับโรคสมาธิสั้น ในเด็กนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ปรีญา สุริพล, สุคนธา ศิริ, ดุสิต สุจิรารัตน์, และ ศุภชัย ปิติกุลตัง

104-113

RSU National Research Conference 2019

การแสดงออกของโปรตีน XB130 ในมะเร็งเนื้อเยื่อไต ชนิด papillary

อรพิน นินทรา, อ.นพ.ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา, อ.นพ. สักการ สังฆมานนท์, ผศ.นพ.วิเชียร ศิริธนะพล, และ ผศ.พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ

125-137

RSU National Research Conference 2019

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่แยกจากน้ำหมักชีวภาพ

สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ, ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ, และ ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล

163-173

RSU National Research Conference 2019

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลมหอบขอนแก่นบดอัด

ดรุณี ทาทะสุทธิ์, อนุกุล อ่างบุญตา, และ อภิชิต คำภาหล้า

184-195

RSU National Research Conference 2019

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปั้นจากกากมะตูม

โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล, อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, และ สริดา จารุศรีกมล

241-250

RSU National Research Conference 2019

การจำลองเพลิงไหม้ และการจำลองอพยพหนีไฟของผู้ใช้อาคาร: กรณีศึกษาอาคารสูงของโรงเรียน

พักตร์ประไพ พุฒซ้อน และ เฉลิมพล เปล่งสะอาด

259-268

RSU National Research Conference 2019

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ติดตั้งแผ่นช่วยประหยัดพลังงาน

สมพร พรหมดวง และ เพียงจันทร์ โกญจนาท สายสุนีย์ พงพัฒนศึกษา

286-297

RSU National Research Conference 2019

การออกแบบสื่อมัลติมีเดียประกอบความจริงเสริม 3 มิติ เรื่องไบโพลาร์

สุมินตรา แก่นท่าตาล, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงค์

382-390

RSU National Research Conference 2019

การเพนท์ภาพสีอะครีลิคเพื่อพื้นผิวโมเดลสามมิติ

อนันต์ อยู่คำ

399-408

RSU National Research Conference 2019

การใช้เปลือกแก้วมังกร (Hylocereus undatus) ทดแทนหนังหมูและสารไนเตรทในผลิตภัณฑ์แหนม

กัณฐวุฒิ บุญมี

580-591

RSU National Research Conference 2019

การศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและกลุ่มสารระเหยจากไวน์ลูกไหน (Prunus domestica L.)

กฤตพร รำจวนเกียรติ, นิพนธ์ สนหอม, กิตติยา โชว์พานิช, เอื้องพร สมศรี, กัณฐวุฒิ บุญมี, จิรายุ มีสุข, คมแข พิลาสมบัติ, วีระพงษ์ วรประโยชน์, และ วรรณพ วิเศษสงวน

601-611

RSU National Research Conference 2019

การเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารพันธุกรรมระหว่างวิธี Spin Column และวิธี Phenol Chloroform สำหรับไวรัสในการผลิตวัคซีนโรคนิวคาสเซิล สเตรน Lentogenic

สุวดี อิสรายุวพร, ธนพล นาคสุข, ณัฐภา สุมาลุย์, สุกัญญา พลเรือง, สาริศา เวียงชนก, และ การันต์ ชีพนุรัตน์

612-621

RSU National Research Conference 2019

ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาชีววิทยาเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

อัญธิชา แสนทวีสุข, กนกพร ฉายะบุระกุล, และ ทิชากร สัตย์จริง

714-726

RSU National Research Conference 2019

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่ดัดแปลงร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อ ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อภิญญา ศรีสุข และ พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

789-797

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีที่มีต่อเสื้อชั้นในสตรียี่ห้อ ซาบิน่า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

พิทักษ์ ชูมงคล และ รัชดาวัลย์ มหาจิตรภิรมย์

818-826

RSU National Research Conference 2019

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

847-857

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย

มารุต ภู่พะเนียด, ณปภา ประยูรวงษ์, และ กมลทิพย์ อึ้งสุวรรณพานิช

877-885

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเข้าพักโรงแรมทางภาคใต้ของประเทศไทย

โกมลมณี เกตตะพันธ์

886-895

RSU National Research Conference 2019

การประกวดกลอนสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะกลไกการสืบทอดร้อยกรองไทย

นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์, รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล, สุนทรา ธรนากร, และ สุรางศรี วิเศษ

958-971

RSU National Research Conference 2019

อนุภาคและแบบเรื่องของเรื่องเล่าสยองขวัญสมัยใหม่ในแอปพลิเคชันจอยลดา

รัชชานนท์ จิตรีสรรพ และ นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์

972-983

RSU National Research Conference 2019

ทัศนคติและความต้องการของบุคลากรที่มีต่อสื่อโปสเตอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ ของศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และ อารีรัตน์ บุษบา

1063-1072

RSU National Research Conference 2019

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO

ชัชญา สกุณา และ อุไรภรณ์ ห่อจินดาภิญโญ

1082-1092

RSU National Research Conference 2019

อิทธิพลการสื่อสารการตลาดของไทยทิคเกตเมเจอร์ที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

ชัชญา สกุณา และ พัทธ์จิรา ศรีภูมิธนวงศ์

1125-1134

RSU National Research Conference 2019

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความน่าเชื่อถือของน้องฉัตรและแบรนด์ RAN COSMETIC

ชัชญา สกุณา และ วาสิฏฐี อินธิกาย

1156-1165

RSU National Research Conference 2019

แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตกเป็นเหยื่อในคดีลักทรัพย์ในเคหสถาน กรณีศึกษา หมู่บ้านจัดสรร ในตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ศุภโชค พ่อค้าไทย และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

1321-1331

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยทางนวัตกรรมการสื่อสารและปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์

1399-1411

RSU National Research Conference 2019

การนำเสนอเนื้อหาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรังสิตผ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก

รพีวรรณ กลยนี

1439-1447

RSU National Research Conference 2019

การลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา

สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ, สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี, และ อนิสา มานะทน

1484-1493

RSU National Research Conference 2019

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วีรวัฒน์ อำพันสุข และ เบญจวรรณ งามทวี

1516-1522

RSU National Research Conference 2019

พฤติกรรมการชมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมการแข่งขัน ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์ (T1) ของแฟนบอลสโมสรแบงค็อก ยูไนเต็ด

นฤนาถ ไกรนรา และ เนติพล เพชรสีนวล

1546-1554

RSU National Research Conference 2019

รูปแบบความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณในการทำงานที่มีต่อความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสภาคริสตจักรในเขตบางรัก

ศิริขวัญ เพ็งสมยา และ ธัญนันท์ บุญอยู่

1576-1585

RSU National Research Conference 2020

ผลของการใช้กรดซิตริกเพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลในหัวปลีต่อคุณภาพของน้ำนมหัวปลีพร้อมดื่ม

กฤษดา กาวีวงศ์ และ เบญญาทิพย์ สมบัติมา

104-113

RSU National Research Conference 2020

การพยากรณ์ความต้องการใช้แท็กซี่ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้เทคนิค Exponential Smoothing Method

คมชาญ เจือจ้อย และ ศุภรัชชัย วรรัตน์

114-124

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาสมบัติของวัสดุคอมโพสิทที่เตรียมจากพอลิแลกติกแอซิดผสมแกลบ

กนกพร อนันต์ชื่นสุข

229-237

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนช่างฝีมือทหาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์และแบบปกติ

สุภาพร บริบูรณ์ทรัพย์, ชัยวิชิต เชียรชนะ, และ สิริชัย จันทร์นิ่ม

599-611

RSU National Research Conference 2020

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดเสริมงาขี้ม่อน

คฑามาศ เข้าเมือง และ น้อมจิตต์ สุธีบุตร

683-691

RSU National Research Conference 2020

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เกตุนภัส จิรารุ่งชัยกุล และ สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์

692-700

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเชิงวิเคราะห์กลวิธีการแปลและการปรับบทแปลจากเรื่องสั้น “คนกวาดถนน”

สุมณฑา ประดิษฐ์ศิลป์ และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

849-858

RSU National Research Conference 2020

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐกฤตา หงษ์เวียงจันทร์

870-880

RSU National Research Conference 2020

การใช้กล้องวงจรปิด CCTV เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

มรุตพงศ์ วิเชียรศรี และ ศศิภัทรา ศิริวาโท

936-945

RSU National Research Conference 2020

ความต้องการบริการพื้นที่การเรียนรู้ของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นวรัตน์ โพธิ์เขียว และ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์

1031-1042

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาลักษณะและเจตคติในการทำงานเป็นทีมของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นภาอร เกษมจิต, ชัยวิชิต เชียรชนะ, และ ศจีมาจ ณ วิเชียร

1065-1077

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การวิจัยผสมผสานวิธีการ

นภากร เกษมจิต, ชัยวิชิต เชียรชนะ, และ ศจิมาจ ณ วิเชียร

1078-1088

RSU National Research Conference 2020

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

ธนัญญา สุนทรอภิชาติ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

1111-1118

RSU National Research Conference 2020

บทบาททางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561-2562

ทรงชัย ศรีชาย และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

1130-1140

RSU National Research Conference 2020

แนวคิดอนาคตการสร้างนวัตกรรมบทเรียนการสื่อสารออนไลน์ต้นแบบบูรณาการส่งเสริมผลผลิตสมุนไพรไทยไม้กฤษณาเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่นไทยในมุมมองของนักวิชาการ ของประเทศไทย สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรณีศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เอกญา แววภักดี, อาชารินทร์ แป้นสุข, และ กิจติวัฒน์ รัตนมณี

1152-1161

RSU National Research Conference 2020

การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

จีรายุส แสงประชุม, ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ , และ เดวิด ชัพเฟอร์

1173-1187

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

ผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตของพืชในระบบการให้แสงประดิษฐ์สำหรับต้นอ่อนทานตะวัน

กิตติธัช รัตนโชติ และ ฉัตรชัย มานะดี

1-13

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ในเหง้าขมิ้นชันที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ชูชีวิน กาญจนถาวรวิบูล, เชาวลิต มณฑล, และ หทัยรัตน์ อุไรรงค์

14-25

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ด้วยเทคนิคแอปตาไซม์สำหรับตรวจหาเชื้อเอนเทอโรฮีโมเรจิก เอสเชอริเชีย โคไล

ศิวะพร ประชูโชติ และ เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล

26-35

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การคัดเลือกโมเลกุลนาโนบอดีที่มีความจำเพาะต่ออิมมูโนโกลบูลิน อี ด้วยเทคโนโลยี การแสดงโปรตีนบนผิวฟาจ

ดวงดาว แซ่ฉั่ว, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, และ ชมดาว สินธุวณิชย์

36-44

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่ได้จากแบคทีเรียร่วมกับไฮดรอกซีอะปาไทต์และ ไตรแคลเซียมฟอสเฟสคอมโพสิตไมโครพาร์ทิเคิล

พศิณ กุญชรินทร์, ณัฐพล ถนัดช่างแสง, ภูรินท์ นีละวงค์, ธรณัส พันธ์ทอง, ธนดล ธนากรเกรียงไกร, ศนิ บุญญกุล, และ สุธี วังเตือย

45-53

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การแยกเพศโดยการใช้ซากกะโหลกศีรษะมนุษย์ส่วน Foramen Magnum ในประชากรไทยที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในภาคเหนือ

ปฐมพงศ์ จันธิมา, จุฬามณี ทัลคำมุล, ธัญญลักษณ์ คุ้มภัย, พิมพ์พิมล กัมปนาทแสนยากร, และ ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

54-64

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักเทคนิคการแพทย์

ดวงมณี แสนมั่น, สุวนันท์ อุดมสุข, ลักษมณวดี ราชาธรรมกุล, ธนสาร ศิริรัตน์, ภาณุพงศ์ สหายสุข, และ สุชา จุลสำลี

65-77

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การพัฒนาต้นแบบระบบช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม

พนัสชัย ศรีบำรุง, นรินทร์ จีระนันตสิน, กรีฑา จิรัตฐิวรุตม์กุล, และ สุรชาติ ปัญญา

78-89

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การศึกษาเปรียบเทียบการจำแนกประเภทข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วย การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีสิ่งแปลกปนโดยใช้ข้อมูลจำลอง

ณัฏฐชัย บวรมงคลศักดิ์ และ อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช

90-99

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การพัฒนาต้นแบบเครื่องดูแลพืชแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ที่มีพื้นที่จำกัด ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์, นรินทร์ จีระนันตสิน, และ พนัสชัย ศรีบำรุง

100-110

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การเปรียบเทียบวิธีบูตสแตรปในการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยเชิงเส้นที่มีมิติสูง

ภูวกร นิธิศนทีกุล

111-121

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านกัมมันต์จากข้อไม้ไผ่ (พันธุ์ซางหม่น)

ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ และ ผศ.ดร. พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู

122-135

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การศึกษาปัจจัยเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย กรณีศึกษาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง

พชรพรรค์ พรมเหลา และ พิพัฒน์ สอนวงษ์

136-147

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

อิทธิพลกระแสเชื่อมโลหะโดยใช้ก๊าซแอ็คทีฟ ( MAG ) ต่อสมบัติของรอยต่อเกยเหล็กกล้า SPH590

อานนท์ เชียรประโคน

148-154

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การหาขนาดการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดของเสียจากการปรับตั้งเครื่องจักร: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้ใหม่

ศิลปชัย วัฒนเสย และ พิษณุ มนัสปิติ

155-164

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การลดของเสียของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสไดร์ฟ

จีราภรณ์ จันทร์ศรี และ รศ ดร.อาทิตย์ โสตรโยม

165-176

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบโดยทันทีระหว่างการยกระนาบการสบฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ที่มีแท่นกัดในส่วนหลังและวัสดุยึดติดแถบรัดจัดฟันต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและการประเมินความสามารถในการบดเคี้ยวด้วยตนเองในผู้ป่วยจัดฟัน

ปกฉัตร บุญภู และ ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

177-188

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างใบหน้าด้านข้างต่อการรับรู้ความสวยงามของกลุ่มอายุต่าง ๆ

วิวรรณ ทิพยางกูร, ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์, และ นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ

189-198

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการผลิตกรดและการสร้างไบโอฟิล์มของเชี้อ Streptococcus mitis

ปนัดดา อยู่อภิบาลรักษ์, อรนาฎ มาตังคสมบัติ, และ พนิดา ธัญญศรีสังข์

199-206

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การประเมินการสึกของแปรงสีฟันด้วยเครื่องแปรงฟันในห้องปฏิบัติการ

ตวงสิน พฤกษสุวรรณ, ปริม อวยชัย, ยศกฤต หล่อชัยวัฒนา, และ อรุณี ลายธีระพงศ์

207-216

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

ผลของการแปรงต่อแรงยึดของไนลอนในสิ่งยึดโลเคเตอร์อาร์ทีเอกซ์

วาสิตา พงศ์วัฒนะ และ กฤช กมลขันติกุล

217-228

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การศึกษาภาพรังสีวัดกะโหลกศีรษะด้านข้างของผู้ป่วยจัดฟันไทยที่ได้รับการรักษาแล้วที่มีรูปด้านข้างของใบหน้าแบบตรงและแบบเว้าที่สวยงามยอมรับได้เปรียบเทียบกับค่าปกติของผู้ใหญ่ไทย

วิเศษสรรค์ พรศิริอนันต์, พิมพ์สิริ กันต์พิทยา, และ เจนตา ชะวะนะเวช

229-240

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การเปรียบเทียบผลการรักษาของผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติประเภทที่ 3 ที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันอย่างเดียวเเละที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร โดยดัชนีอเมริกันบอร์ดออฟออร์โทดอนทิคออบเจคทีพเกรดดิงซีซเท็ม

ธัญภัค คงบุญวิจิตร์ และ สิริโฉม สาตราวาหะ

241-253

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

ภาวะการเปียกของพื้นผิวแผ่นโลหะเจือนิเกิลไทเทเนียมที่ถูกเคลือบด้วยกราฟีนออกไซด์ซิลเวอร์นาโนคอมโพสิตด้วยวิธีอีเล็กโทรโฟรีติกเดปโพสิชั่น

สิรภัทร พิพัฒนฉัตร

254-265

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

ผลของฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกเริ่มในฟันหลัง: การศึกษาเบื้องต้น

รินรดา ภิรมย์ภักดิ์, สุชยา ดำรงค์ศรี, พรกวี เจริญลาภ, ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์, และ ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล

266-276

RSU National Research Conference 2021 on Science and Technology

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลียนแบบกระบวนการคืนกลับแร่ธาตุในธรรมชาติของเนื้อฟันมนุษย์ ระหว่างแคลเซียมซิลิเกตซีเมนต์และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์

พิมพ์กานดา มณีรัตน์ และ ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

277-287

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยรังสิต

สุขนิษฐ์ สังขสูตร

1-12

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เกษม เขษมพุฒเรืองศรี

13-27

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การศึกษาสถานการณ์โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมและจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วีรพันธ์ ใจแก้ว และ ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร

28-40

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การสังเคราะห์เนื้อหารายวิชาการสอนเครื่องกระทบระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทย

พีรกานต์ ขุนเณร

41-51

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2015 สำหรับบุคลากรด้านการบิน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์

สิริธร จตุพงษ์, อารีรัตน์ เส็นสด, และ วราภรณ์ เต็มแก้ว

52-62

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

กลวิธีการแปลบทความด้านสุขภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สุพรรณี อาศัยราช และ ทรงพล ศุขสุเมฆ

63-73

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พรวิไล สุขมาก

74-84

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ความสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนต่อธุรกิจร้านค้าในเมืองพัทยา

ศตพร เด็จดวง, ทรงศักดิ์ ยี่ภู่, และ พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทองเปลว

85-97

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นทางออนไลน์

พรนภา ผิวล้วน

98-109

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของหน่วยจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สุกานดา สีเหลือง และ กานตพร เจาะล้ำลึก

110-123

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

แนวทางการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

จุฑามาศ กิจวรรณจักร์ และ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

124-132

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การศึกษาแนวทางการจัดทำเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยรังสิต ในวิกฤต COVID-19

เบญจรัตน์ พึ่งศรี และ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

133-142

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การประเมินการความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อกลยุทธ์ทางการตลาดในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย

วุฒิชัย ศรีเจริญชัย, วศินา จันทรศิริ, สำอาง สืบสมาน, และ อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

143-154

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การศึกษาลักษณะตัวอักษรไทยที่พึงประสงค์ต่อการอ่านเว็บไซต์ที่แสดงผลบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา

สุชาดา วีระกุลพิริยะ

155-165

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พรทิพย์ ลีลาคณาทรัพย์ และ ชญานุตม์ นิรมร

166-176

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัทมา โกเมนท์จำรัส

177-188

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยผลตอบแทนหลักทรัพย์และคะแนนปิโอโทรสกี ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

กัญญาณัฐ ริ้วรุ่งเรือง และ ธนโชติ บุญวรโชติ

189-198

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์และมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นในทรัพย์สินของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อาทิตยา จันตานนท์ และ ธนโชติ บุญวรโชติ

199-209

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับความสามารถในการทำกำไรของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อัญชิษฐา เตชะอุบล และ ธนโชติ บุญวรโชติ

210-219

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ทัศนคติของผู้ประกอบการร้านค้าต่อการรองรับการ ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay จากลูกค้าชาวจีน ณ ตลาดนัดจตุจักร

วิภวานี น้ำแก่ง, ศุภักษร วณิชย์ศักดิพงศ์, และ สุพิชญา อ่ำคิด

220-230

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ผลกระทบของตัวแปรระยะทางต่อการค้าภาคบริการระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ศุภิศา ครุวรรณพัฒน์ และ สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์

231-244

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การเลื่อนชั้นทางสังคมข้ามรุ่นของคนจนเมืองในกรุงเทพมหานคร

ปริตตา หวังเกียรติ

245-255

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล ในกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ และ ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

256-266

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรศาสตร์ ระดับความรู้ความเข้าใจกับระบบคะแนน ความน่าเชื่อถือทางสังคมในประเทศไทย

สุณัฐฐา ทิมทอง

267-275

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

แนวทางการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสารสนเทศด้านความปลอดภัย ระหว่างหน่วยงานด้านการบิน ภายใต้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

ณัฐนนท์ แก้วมณี, ธัญญรัตน์ คำเพราะ, และ วราภรณ์ เต็มแก้ว

276-287

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

สิณากรณ์ ศรีพุทธิรัตน์

288-298

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ต่อทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจ ที่จะใช้บริการร้านตัดผมชายแบบเดลิเวอรี่ในกรุงเทพมหานคร

พิมานรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์

299-312

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโควิด 19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และการรู้เท่าทันข่าวปลอมของผู้รับสาร

วรทัย ราวินิจ และ พิธิวัฒน์ เทพจักร

313-323

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ตัวแบบทางสถิติในการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็ก ในจังหวัดสงขลา

ใกล้รุ่ง สามารถ และ ทัศนีพร ทุ่ยอ้น

324-335

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลชีวมาตร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทัชชภร มหาแถลง

336-348

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศึกษากรณีความยินยอมของผู้ประกอบการในการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

คณาธิป ทองรวีวงศ์

349-360

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

บทประพันธ์เพลง “ในโย” การผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีสำหรับวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก

ธนพัฒน์ เกิดผล และ อนุวัฒน์ เขียวปราง

361-371

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ จากแนวคิดผู้นำสี่ทิศ สำหรับวัยเริ่มทำงาน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

นฤเบศร์ เจริญรัตน์, พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

372-380

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมความรู้และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก

อนัน วาโซะ

381-388

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การออกแบบและสร้างสรรค์โฆษณาเกมจากอัตลักษณ์จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

ปทิตตา สังขโชติ, วรรณพร ชูจิตารมย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

389-396

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยใช้สีสื่อความหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะบุคลิกผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง

นันทนา ศรีบุญช่วย, วรรณพร ชูจิตารมย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

397-406

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การออกแบบเทคนิคสื่อผสมเพื่อให้กำลังใจผู้ที่ประสบปัญหาเป็นโรคซึมเศร้า

นิพิฐ พิรุฬห์วรวงศ์

407-416

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การผลิตสื่อแอนิเมชันสามมิติด้วยชุดสีตาบอดสีน้ำเงินเพื่อสร้างความเข้าใจโรคตาบอดสี

ชนิกานต์ งามวสุศิริ, วรรณพร ชูจิตารมย์, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

417-426

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกกิจกรรมควงปากกา เพื่อเสริมสร้างสมาธิและบริหารสมองให้กับวัยรุ่น

ศุภโชค ธีรติการกุล, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

427-435

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การออกแบบสื่อแอนิเมชันเพื่อเผยแพร่ศาสนสถานและปูชนียสถาน ของวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร

ธีระพล สุทธิพนไพศาล

436-445

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ประมงพื้นบ้านบึงหนองสีดา ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

สุวิชา เบญจพร และ ชาญวิทย์ พงษ์ธัญญะวิริยา

446-457

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

แนวทางพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาข่าของชุมชนผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, สุวิชา เบญจพร, พุฒิวงศ์ สิงห์สัตย์, ปัฐน์ ธุวาทร, ฐิติวุฒิ วงษ์จันทร์เพ็ญ, จิรกฤต บุญศิริ, นพอนันต์ สิริธันยกานต์, และ พุทธรักษ์ ครุธติ่ง

458-470

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

โครงการพัฒนาชุมชนปากน้ำเวฬุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามหลักนวัตวิถี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, สุวิชา เบญจพร, ชนุตร์ นวกุลศิรินารถ, ศิวกร ชาวนาทุ่ง, ชัยภัทร ชัยเรือง, รัฐเขตต์ เสื่ออิ่ม, ธนโชติ รอดเนียม, และ ภานุ พันธุ์นาค

471-480

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์, สุวิชา เบญจพร, ภาณุวัฒน์ แสนประเสริฐ, กฤติกา โสขุมา, ธนกาญจน์ เพาะบุญ, รัชนีกร สิมโนนม่วง, ศิริขวัญ ริมทอง, พรหมพร คงเจริญ, ปานไพลิน ปาละใจ, และ ชนิสรา จำปา

481-493

RSU International Research Conference 2019

A Proposed Strategic Information System Plan as Basis For Policy Formulation for Public Secondary Schools

Cristina B. Rogelio and Dr. Ellenita E. Red

628-635

RSU International Research Conference 2019

Investigate English listening problems of first year students Aviation Personnel Development Institute

Suwimon Maliwan

636-643

RSU International Research Conference 2019

The Innovative Professional Accounting Camp

Piyachat Thongpaeng

1064-1069

RSU International Research Conference 2019

The Problems of Cross-border logistics between Thailand – Malaysia in Sadao Border post

Hasamon Pengman

1325-1333

RSU International Research Conference 2019

The Design of Intercultural Communication Course of Chinese teaching in Thailand

Natchaporn Dechrach

1602-1611

RSU International Research Conference 2019

A Study on the Acquisition of Chinese Existential Sentences in Thai Students --Take Rangsit University Students as an Example

Kanjanita Suchao-in and Cao Siyuan

1561-1570

RSU International Research Conference 2020

The Role of NGOS in Promoting The Right to Education of Child Laborers in Mandalay, Myanmar: A Case Study of MYME Project

Kay Khaing Win and Sasiphattra Siriwato

1709-1719

RSU International Research Conference 2020

The Redesign Of The Tea Pot

Bo Wang, Paijit Ingsiriwat, and Pakorn Prohmvitak

1965-1982

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Antioxidant Activity of Acidified Ethanolic Adlay (Coix lacryma-jobi L) Seed Extract In Vitro and Cell Culture Assays

Pitchayapa Jumlongkul and Puxvadee chaikul

1-7

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Local Herbs against COVID-19 Virus

Chitsanucha Chokwarakul

8-17

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The induction of cytochrome P450 by Bacopa monnieri Standardized extract and its constituents on HepG2 cells

Marisa Khumyat, Worasak Kaewkong, and Dumrongsak Pekthong

18-26

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Validation of a headspace gas chromatography-flame ionization detector (HS GC-FID) method for determination of terpinen-4-ol in volatile oil from Zingiber montanum rhizome

Nirawan Kitprapiumpon, Shinnawat Saengungsumalee, Thitaree Theerachayanan, and Surapote Waongyai

27-36

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

In vitro Anthelmintic Activity of Murraya Paniculata Aqueous Crude Extract On Mecistocerus Digitatus

Mananya Preyavichyapugdee, Manaw Sangfuang, Yupa Pootaeng-on, Wanida Maksiri, Mahisorn Prapasanobol, Siriwan Dangcham, Prasert Sophon, and Narin Preyavichyapugdee

37-44

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Knowledge of hand hygiene during COVID-19 pandemic

Thunpitcha Chatassawapreda, Andrew Shem, and Premjit Juntongjin

45-51

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The efficacy and safety of topical 2% minoxidil solution in longitudinal nail growth

Khunkeeree Rangsriwong and Sunatra Nitayavardhana

52-57

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Prevalence of acne vulgaris in COVID-19 situation

Sarawut Laokitrungrote and Sunatra Nitayavardhana

58-63

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Histological Study on the Effect of 1550 nm Erbium Glass Fractional Laser Treatment of Androgenic Alopecia

Kunthearithy Heng, Jitlada Meephansan, and Poonkiat Suchonwanit

64-67

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

A Whey-Based, High-Protein Diet Promotes the Best Body Weight and Blood Sugar Control When Compared with Other Types of Diet in Male Sprague Dawley Rats

Khairil Azwan, Resni Mona, Jannathul Firdous, Pamela Rosie David, and Noorzaid Muhamad

68-74

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Validity and reliability of a questionnaire on atopic dermatitis recognition and management behaviors among medical practitioners in Thailand

Pinanya Pinitkit and Panlop Chakkavittumrong

75-82

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

A systematic review and meta-analysis of maternal psoriasis and preterm labor

Rosalyn Kupwiwat, Poonnapa Deewongkij, Dhammika Leshan Wannigama, and Panlop Chakkavitthumrong

83-90

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Distinct Behavioral Responses of Chocolate and Morphine-Induced Conditioned Place Preference In Mice

Rapeepan Kongnual, Ekkasit Kumarnsit, and Dania Cheaha

91-99

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The Effect of Laser Power on Tensile Strength and Microstructure of Ti-6Al-4V ELI Fabricated By Selective Laser Melting

Pajaree Termrungruanglert, Viritpon Srimaneepong, and Prasit Pavasant

100-108

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Effects of Experimental Nano-Hydroxyapatite Pastes on Remineralization of Early Demineralized Enamel

Amornthep Vacharangkura and Sitthikorn Kunawarote

109-121

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Comparison of the Accuracy of Dental Implant Placement Using Different Static Computer-Guided Implant Surgery: An In Vitro Study

Pisut Thangwarawut, Pokpong Amornvit, and Sirichai Kiattavorncharoen

122-130

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Creation of Modern Computational Prediction Model of Unerupted Canine and Premolars for Mixed Dentition Analysis in Thais

Theerada Mungthaweepongsa, Somchai Manopatanakul, and Natchalee Srimaneekarn

131-137

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Effects of Operator’s Experience on the Accuracy of Single Implant Position with Computer-Guided Surgery: A pilot study

Arissa Amnuaychottawe and Atiphan Pimkhaokham

138-145

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Palatal mucosal thickness variation in maxillary first premolar in a group of Thai measured from CBCT image

Chakchalat Klaywong, Danainan Ousakulwattana, Tassanee Naruepai, Jirayu Keadtisuke, Papatpong Sirikururat, and Piyanuch Karnasuta

146-150

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Effect of 2% Minocycline Hydrochloride Ointment in The Treatment of Periodontitis Patients: A Pilot Study

Supranee Benjasupattanananan, Papatpong Sirikururat, Thadawut Jindawuttikul, Sirawut Kunapongsiri, Piyaphong Atsawaphonsakul, and Sittikorn Wiboonchak

151-154

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Retrospective Study of The Accuracy of Panoramic Interpretation The Difficulty in Surgical Removal of Impacted Mandibular Third Molar Comparing With Actual Surgical Procedure

Chumpot Itthichaisri, Rapeeporn Malungpaishrope, Jutikan Chinsuwan, Phompassorn Laohachanwanich, Ratirat Prechawat, and Chonnikan Rojanaphan

155-160

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The reasons of patients to terminate the comprehensive treatment by dental students

Watcharin Chongkonsatit, Pollapat Charaschaiwanna, Nantanut Wongsinphaibon, Airin Kurupakorn, Kotchakorn Urairoekkun, and Kanjanaporn Noimanee

161-169

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The Effect of Gold alloy, Titanium, and Zirconia Abutments on Biological Parameters of Anterior Implant Restoration during 3-9 Years Follow up: A Cross-sectional Study

Tharitsawan Sangprasertkul, Pravej Serichetaphongse, and Wareeratn Chengprapakorn

170-178

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The Stability of Immediate Implant Placement in Mandibular Posterior Region: A Preliminary of Case Clinical Trial

Piboonsri Witoonkitvanich, Parinya Amornsettachai, Woraphong Panyayong, and Suphachai Suphangul

179-187

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Comparing the effect of Andrographis paniculata and chlorhexidine mouthwash on anti-gingivitis properties

Siriem Thaosridee, Kornpawat Saksricharoen, Nichapa Sintuchai, Tharin Temrungsee, Jananya Plianrungsi, and Promphakkon Kulthanaamondhita

188-193

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The Effect of Light Emitting Diode Toothbrush on Streptococcus mutans Biofilm In Vitro

Chavirakarn Manphibool, Oranart Matangkasombut, and Pintu-on Chantarawaratit

194-199

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Stress of the 5th year dental student during pandemic spread of virus Covid-19 in Thailand

Prachaya Chivaratanond, Laddawun Sununliganon, Juthamas Kankloy, Krongkaew Chaibang, Pakwan Ekkawinsakul, Nattawut Supachawaroj, and Keskanya Subbalekha

200-209

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Effect of Simulated Pulpal Pressure on Durability of Microtensile Bond Strength of a Universal Adhesive

Komdao Termkleepbuppa, Pisol Senawongse, and Pipop Saikaew

210-219

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Remineralized Effect of Chlorhexidine Gluconate as A Cavity Disinfectant on Dentin Carious Lesion Restored with High Viscosity Glass Ionomer Cement

Patcharanun Borompiyasawat, Waleerat Sukarawan, Chutima Trairatvorakul, Sureerat Luangworakhun, Boonsong Putraphan, Akarachai Jittrakarn, Lawan Boonprakong, and Oranuch Techatharatip

220-227

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Clinical Performance of High Viscosity Glass Ionomer Restorations In Pulp Treated Primary Molars: 12-Month Results

Sukrit Poonsuk, Possawat Wanlopworakit, Siraphop Vijitpavan, Wadsamon Laopunpol, and Nutnicha Kantakaew

228-242

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Bond Strength of a Universal Adhesive with Different Smear Layer Preparations Under Dynamic Pulpal Pressure

Chantima Siriporananon, Vanthana Sattabanasuk, Pipop Saikaew, and Pisol Senawongse

243-249

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Reinforcement of Different % Weights of Aluminum Oxide on the Flexural Strength of Heat-Polymerized Acrylic Resins

Issarawan Boonsiri, Duangjai Uraivichaikul, Piyapat Surangsi, Nisarat Thachaphat, Methisa Sermsirimanont, and Montana Pongpayuha

250-257

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Correlation between O-GlcNAcylation and Expression of OGT and OGA in Postoperative Osteosarcoma Chemotherapy

Siwakorn Rattanakuntee, Parunya Chaiyawat, Dumnoensun Pruksakorn, Suttichai Kritsanaprakornkit, Anupong Makeudom, and Chayarop Supanchart

258-264

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The Efficiency of Computer-Aided Diagnosis of Non-Carious Tooth in Digital Bitewing and Panoramic Radiographs

Piyanuch Karnasuta, Kraisorn Sappayatosok, Watcharin Chongkonsatit, Chanisa Montatphalin, Skarn Jumpee, Benyapa Korcharoenrat, and Thanaphat Phongsuwan

265-272

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The Effect of Variable Rest Period Training Programs on The Motor Skill Acquisition of Dynamic Navigation System: Pilot study

Wirawat Kunakornsawat and Atiphan Pimkhaokham

273-281

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Remineralization Effect of Silver Diamine Fluoride on Artificial Incipient Caries In Primary Teeth

Aungsuma  Sumethchotimetha, Chanakarn Lohirunyonun, Napassakorn Wattanathaworn, Sarunrat Chusinkul, Thatchaporn Maneewan, and Nitchaphat Thitimetheephong

282-291

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Characteristics of Thai dental patients visiting College of Dental Medicine, Rangsit University: An Elderly Study

Nutchaporn Sanguansin, Chatchawan Sasiwilasakorn, Supakorn Asavarachan, Parin Chinwanitcharoen, Vorapak Chaikornkij, and Supanee Thanakun

292-298

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Chemical and Physical Properties of Local made Tricalcium Silicate Cement for Regenerative Endodontics

Kongthum Wimonsutthikul, Chalermkwan Makornpan, Thanakorn Wasanapiarnpong, and Pairoj Linsuwanont

299-308

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Pulpal Reaction to Pulp Capping Material In Human Tooth Culture Model

Charnsak Sukajintanakarn, Hathaitip Sritanaudomchai, Puangwan Lapthanasupkul, and Pong Pongprueksa

309-315

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The Effect of a Commercial Denture Cleansing Solution and Four Household Agents on Surface Roughness of Heat-Cured Acrylic Resin

Sita Thaworanunta, Naluemol Sriprasert, Chutimon Nanarong, Pichsinee Dittaratchaphong, Thananya Momin, and Thanpitcha Krisanawong

316-322

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Endodontic Errors During Niti Rotary Mechanical Instrumentation and Root Canal Ob-turation Process Performed By Dental Students : A Retrospective Study

Pakonsak Seehavong, Praewraphee Pulsawadkitikool, Sanunshida Sasitharanon, Tanatchaporn Dusadeesopaporn, and Prattana Yodmanotham

323-329

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Gene Expression in Human Dental Pulp Cells of Mandibular Second Premolar Teeth

Thira Faruangsaeng, Sermporn Thaweesapphitak, Kanokporn Boonchoo, and Thantrira Porntaveetus

330-341

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The Effect of Inter-implant Distance on Angular Error of Implant Scan Abutments Generated by Intraoral Scanners

Tharathip Kulchotirat and Chuchai Anunmana

342-346

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Medication-Related Osteonecrosis Of The Jaw: A Histological Comparison With Osteoradionecrosis Of The Jaw And Osteomyelitis Of The Jaw

Vy Tran Ngoc Thuy, Neeracha Sanchavanakit, and Risa Chaisuparat

347-355

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

A Characterization of Asian Oral Cancer Spheroids using the Liquid Overlay Technique

Pema Yangzom, Poramaporn Klanrit, and Poramate klanrit

356-365

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Expression of Endothelin-1 and Endothelin Receptors in Human Periodontal Ligament Cells from Adolescents and Adults

Ratthakorn Sumetcherngpratya, Sirima Petdachai, and Supaporn Suttamanatwong

366-372

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The test of chewing efficiency by the two-colored gum mixing ability and the ViewGum software

Chawisa Thangjittiporn, Solaphat Hemrungrojn, and Anjalee Vacharaksa

373-382

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The Effectiveness and Satisfaction of Carboxymethylcellulose Oral Spray on Xerostomia-Related Quality of Life in Post-Radiation Head and Neck Cancer Patients

Kulpriya Pravinvongvuthi, Anjaree Vacharaksa, Pornpan Piboonratanakit, and Thirayu Boonroung

383-389

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

A Retrospective Study of Immunological Oral Lesions in Early Adulthood Population in Northeastern Thailand

Phearom Chhe, Kemporn Kitsahawong, Poramaporn Klanrit, Puangwan Lapthanasupkul, and Patimaporn Pungchanchaikul

390-396

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Self-Reported Symptoms Improvement and Dental Patient-Reported Outcome In Burning Mouth Syndrome Female Patients: A Pilot Study By Phone Interview

Chanida Chaiworn, Nareudee Limpuangthip, Joao Ferreira, and Kanokporn Bhalang

397-406

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Does the Global Rating Scale Correlate with Standard Clinical Outcomes in Chronic Individuals with Stroke?

Fuengfa Khobkhun, Sunee Bovonsunthonchai, Jim Richards, Nithinath Ratchatapokin, Sukitta Kitjao, and Tawisa Maenpaen

407-415

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Reliability of The Thai Kids-Balance Evaluation Systems Test (Kids-BESTest-Th) in Children with Cerebral Palsy

Khwandao Naowabut, Wanvisa Panichaporn, and Rumpa Boonsinsukh

416-423

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Identification of Timed Up and Go Components in Elderly with Chronic Neck Pain

Tanapat Thongprong, Thanya Madsalae, Nithinun Chaikeeree, and Rumpa Boonsinsukh

424-432

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Reliability of the Stroke-Balance Evaluation Systems Test (S-BESTest) in People with Chronic Stroke

Kanokpich Satayaprakorb, Rumpa Boonsinsukh, Thitimard Winairak, Duangnapa Roongpiboonsopit, and Nithinun Chaikeeree

433-440

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Effect of Backpack Design on Craniovertebral Angle, Trunk Angle, Heart Rate and Discomfort in Female Young Adults - A Pilot Study

Nuttika Nakphet and Montakarn Chaikumarn

441-448

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Immediate Effects of Sling Exercise and Floor Exercise on Postural Stability in Non-Specific Chronic Low Back Pain

Apinkarn Jaroenlarp, Ajima Sansri, Nitwaree Khamyindee, Sirikwan Yonjoho, and Kanjanaporn Phukangmhok

449-459

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The Contribution of Muscle Tone, Upper Limb and Lower Limb Motor Functions on Fall History in Community-Dwelling Individuals with Stroke

Kalaya Kongwattanakul, Vimonwan Hiengkaew, Chutima Jalayondeja, and Yothin Sawangdee

460-468

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Comparison of Thresholding Methods in Image Processing for Uterus Ultrasound Images

Loudwarun Bunyaviorch and Narongthat Thanyawet

469-476

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

A Sensitive Optical Method based on Open-source Hardware Technology Capable of Accurately Measuring the Refractive Indices of Aqueous Solutions

Konthee Boonmeeprakob, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana, and Chittanon Buranachai

477-484

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Back Focal Plane Computation Method for grating surface under Optical Microscope for sensing application

Suvicha Sasivimolkul, Chayanisa Sukkasem, Phitsini Suvarnaphaet, and Suejit Pechprasarn

485-493

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Automatic Pneumonia Screening from X-Ray Image Using Resnet-50 Convolutional Neural Network

Thanagorn Buasomboon, Thaman Toobunterng, Thitapa Thanawasumongkol, Nuntachai Thongpance, Phitsini Suvarnaphaet, and Suejit Pechprasarn

494-504

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Novel Curve-Fitting Algorithm Based on Particle Swarm Optimization for Optical Spectrum Analysis

Chuttima Wongpa, Atimon Teerasoradech, Suvicha Sasivimolkul, Chayanisa Sukkasem, Phitsini Suvarnaphaet, and Suejit Pechprasarn

505-511

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Development of the In-House Genetically Modified Wheat MON71800 Reference Plasmid for Qualitative Detection by Tetraplex Real-Time PCR

Weerasak Pitaksaringkarn, Thitirut Assawamongkholsiri, Piyanuch Sornchai, and Piyarat Thammakijjawat

512-519

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Population Genetic Structure of Tylototriton panhai Nishikawa, Khonsue, Pomchote and Matsui, 2013 (Urodela: Salamandridae) from Phu Hin Rong Kla National Park, Thailand

Parada Peerachidacho, Porrawee Pomchote, and Nontivich Tandavanitj

520-526

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Synthesis of Piperine Amide Derivatives and Evaluation of Their Anti-inflammatory Activity

Dina Nur Shinta, Siwattra Choodej, and Khanitha Pudhom

527-535

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Dry and wet lab for analyzing an inflammatory responsive gene in lipopolysaccharide stimulated macrophage cell line

Pitak Sootanan, Klaokwan Srisook, Thitirat Nuchsila, and Muanfan Wohankla

536-547

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Olfactory Oscillations In Responses To Sociability Test In Female Mice

Pakavarin Khunphet, Acharaporn Issuriya, Dania Cheaha, and Ekkasit Kumarnsit

548-556

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Alu hypomethylation as a diagnostic biomarker for anti-tuberculosis drug-induced liver injury

Wanchaloem Sakuntasri, Jiraphun Jittikoon, and Wanvisa Udomsinprasert

557-565

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Chemical Constituents from the Branches of Garcinia schomburgkiana and Their Cytotoxic and Alpha-glucosidase Inhibitory Activities

Nindyashinta Maharani Darnasmara, Edwin Risky Sukandar, Jantana Yahuafai, Pongpun Siripong, and Santi Tip-pyang

566-573

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Effects of Water Salinity on Yield and Yield Components of Three Rice Varieties

Lu Zaw Myo, Pantipa Na Chiangmai, Chaowanee Laosutthipong, Panida Duangkaew, Soranot Chotnipat, and Nurhidayati Nurhidayati

574-583

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Effect of salinity on agronomic characteristics of three rice varieties (Oryza sativa L.) at tillering stage

Felisberto Amaral Soares, Pantipa Na Chiangmai, Chaowanee Laosutthipong, Panida Duangkaew, Soranot Chotnipat, and Nurhidayati Nurhidayati

584-592

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Production and Characterization of Fermented Rice Flour from Mali Nil Surin Rice Variety and Effect of Partial Substitution of Fermented Rice Flour on The Rice Noodle Qualities

Piranit Loblom, Teeraporn Kongbangkerd, Sugeewan Detyotin, and Sasivimon Chittrakorn

593-603

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Synthesis of Sulfonamide Chalcones as α-Glucosidase Inhibitors

I Putu Sukanadi, Ade Danova, and Warinthorn Chavasiri

604-615

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Synthesis of Zeolite A from Bituminous Fly Ash by Microwave-Assisted Hydrothermal Method

Patchareeyaporn Onnet, Suwimol Asavapisit, and Rungroj Piyaphanuwat

616-623

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Production of Calcium Oxide from Eggshell: Study on Calcination Temperature, Raw Weight and Contact Time

Nadia Razali, Fittina Anak Musa, Nurriswin Jumadi, and Adlin Yasmin Jalani

624-637

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Spent Coffee Ground-derived Silver Nanoparticles Against UTI-causing Bacteria

Kai Song-aaron Ng, Kien Woh Kow, and Sheri-Ann Tan

638-648

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Development of a Program for Design and Drafting of Reinforced Concrete Staircases

Thumanoon Susumpow, Songphon Hanpadungsak, Nut Srisaengthaisuk, and Nuttawat Rojtuntanabordee

649-658

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Improving Efficiency in Concrete Slabe Pre-casting Process using Work-Study and ECRS Techniques

Somporn Phromduang, Saisunee Pongpatanasuegsa, Pornthep Boonyanetraand, and Tawatchai Ender

659-666

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Experimental Study of Heat Transfer Improvement and Friction Loss of Nano Fluid Suspension Flow In Circular Pipe Heat Exchanger

Waqar Ahmed, Salim Newaz Kazi, Shahid Mehmood, Muhammad Shakeel Ahmed, H. Fayaz, M.A Mujtaba, Manzoor Elahi M Soudagar, and Sandru A/L Ramadas

667-678

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Groundwater Flow Modeling for Pit Wall Stability and Floor Heave Analyses: A Case Study of Mae Moh Mine

Sarayoot Netsakkasame, Amarin Boontun, and Schradh Saenton

679-698

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Application of Geospatial Machine Learning Model for Above Ground Biomass Estimation in Mangroves Forest

Ting Ting Han and Poonperm Vardhanabindu

699-712

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Synchrotron -Based X-Ray Fluorescence (XRF) Technique to Localize K and Fe in Cassava Leaves

Titaya Kukaew, Sodchol Wonprasaid, and Jitrin Chaiprapa

713-719

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The Reduction of the Defected Block Rubber using Lean Six Sigma Approach

Nipas Leenatham, Weerayute Sudsomboon, Sittichai Kaewkuekool, Chatchai Kaewdee, and Weeraphol Pansrinual

720-731

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Strengthening of Post-Tensioned Slab with Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)

Thammasak Rujirayanyong

732-739

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Tool for Assessing Safety Performance of Construction Projects: Simplified Leading Indicator Approach

Sai Woon Phait, Wasaporn Techapeeraparnich, Yasothorn Sapsathiarn, and Panon Latcharote

740-752

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

A Prototype of Small Tractor with Multi-purposes for Livestock Farms

Channarong Tantiwattanodom, Choosak Pornsing, Watchara Ninpetch, and Weerayuth Surikhum

753-758

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Evaluation of Tonic Potential of Kamlang Suea Khrong Crude Drugs Originated From Three Medicinal Plants

Suthira Yanaso, Aekkhaluck Intharuksa, Darunee Hongwiset, Sirivipa Piyamongkol, and Ampai Phrutivorapongkul

759

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Prevalence of risk factors for Drug-Resistant Streptococcus pneumoniae in patient who use Levofloxacin for Community-acquired pneumonia at a hospital in Southern Thailand.

Thanawat Khongyot, Sunisa Tinkaew, Tanchanok Jumpeepun, Sudarat Wanpathumjinda, and Patchanee Nualchui

760

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Systematic Review of Health Economic Evaluation Study on New Herpes Zoster Vaccine for Elderly

Chaniporn Tolertmongkol, Kanyarat Deepaen, Naphatsawan Jongpanyalert, and Surachai Kotirum

761

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Inhibitory activity of protein hydrolysates from rice bran on mushroom tyrosinase

Thaniya Wunnakup, Chaowalit Monton, and Laksana Charoenchai

762

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Development and Evaluation of “Safe, Affordable, Friendly, and Effective” UVC Sterilizer for Reusing N95 Medical Masks

Prasita Jakthreemongkol, Peerapong Pornwongthong, Phakkhaphum Lethaisong, Pollawat Jamparuang, Suparuj Lueangarun, and Premjit Juntongjin

763

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

The epidemiology and clinical findings of melioidosis disease in North Borneo (Sabah), Malaysia: a three years review

Ainulkhir Hussin, Mohd Yusof Nor Rahim, Dek@Frederik Dalusim, Muhammad Ashraf Shahidan, Sheila Nathan, and Nazlina Ibrahim

764

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Extent of the Implementation of DOH Programs for Teenage Pregnancy

Maria Sheila Clanor

765

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Digital Approach for Lip Prints Analysis in Malaysian Chinese Population (Klang Valley): Gender Discrimination using Direct Photography Technique

Noor Hazfalinda Hamzah, Muhammad Rafeeq Azahar, Gina Francesca Gabriel, Rus Dina Rus Din, Seri Mirianti Ishar, Khairul Osman, and Nur Mahiza Md Isa

766

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Prostate Specific Antigen (PSA) Glycan Binding Profile Analysis Based on Enzyme-Linked Lectin Assay (ELLA) and Storage Effect

Nur Hanina Izzati Khairol Mokhtar, Goh Dirong, and Muhammad Ashraf Shahidan

767

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Stress affects daily salivary cortisol profiles

Do Thi Kim Anh, Nattinee Jantaratnotai, Somchai Manopatanakul, and Praewpat Pachimsawat

768

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Determination of appropriate proportional in-house flexible radiation shielding material using bismuth powder and natural-silicon rubber compounds

Gunjanaporn Tochaikul, Nutthapong Moonkum, Soontaree Sriwongta, Monchuporn Neamchumnan, Aksarapak Thawornnittayakul, and Nuttapong Danthanavat

769

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Analysis of optical detection of ultrasound using PDMS thin film

Chayanisa Sukkasem, Suvicha Sasivimolkul, Phitsini Suvarnaphaet, and Suejit Pechprasarn

770

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Design and construction of a sit-to-stand support device for the elderly

Jaroonrut Prinyakupt, Thanakorn Youtho, Phattra Kunsungnoern, Voravasri Vorateera, and Kitima Rongsawad

771

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Cloning and expression of Baeyer-Villiger monooxygenase from Microbacterium esteraromaticum SBS1-7

Wirakorn Pimpasida, Akanit Wongbunmak, and Thunyarat Pongtharangkul

784-794

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

SPHNIX31 Suppresses Splicing Factor Phosphorylation and Inhibits Melanoma Cell growth and Aggressiveness

Jesadagorn Siriwath, Natsupa Wiriyakulsit, Patcharee Klomkleang, Chaturong Inpad, Sittiruk Roytrakul, and Worasak Kaewkong

773

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Cell-penetrating peptide nanocomplexes enhanced cellular uptake of dsRNA in Sf9 cell line

Narita Thungsatianpun, Rapeepat Mavichak, Nattanan T-Thienprasert, Sasimanas Unajak, and Chomdao Sinthuvanich

774

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Prevalence of blaOXA genes in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii isolates from clinical specimens from Nopparatrajathanee hospital

Sawanya Pongparit, Adun Bunchaleamchai, Naiyana Watthanakul, and Nonthawat Boonma

775

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Effect of organic mineral cocktail and xanthophyll on growth performance and immunity of hybrid catfish (Clarias gariepinus  Clarias macrocephalus)

Pitcha Lumlertdacha, Srinoy Chumkam, and Orapint Jintasataporn

776

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Efficacy of β-1,3-glucan and vitamin C supplementation on growth performance during nursery fingering red tilapia (Oreochromis spp.)

Grin Swangdacharuk, Srinoy Chumkam, and Orapint Jintasataporn

777

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Combination of Organic Zinc, Chromium and Selenium on Growth Performance and Immune Response of Red Tilapia (Oreochromis spp.)

Rawiwan Limwachirakhom, Orapint Jintasataporn, and Srinoy Chumkam Chumkam

778

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Preparation and properties of poly(butylene succinate) porous scaffold by fused deposition modeling and salt leaching techniques

Kasidis Teerasuchai, Bussarin Ksapabutr, Manop Panapoy, and Nattawut Chaiyut

779

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles (AgNPs) Synthesized from Polychaete Extract, Marphysa moribidii

Wan Iryani Wan Ismail, Mohammad Asyraf Adhwa Masimen, Noor Aniza Harun, and Izwandy Idris

780

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Development of Liquid Dosimeter using Polyvinyl Alcohol-Silver Nitrate for Food Irradiation

Phasit Petisiwaveth, Rujira Wanotayan, Nuanpen Damrongkijudom, Sumalee Ninlaphruk2, and Sumana Kladsomboon

781

RSU International Research Conference 2021 on Science and Technology

Reduction of Welding Porosity Rate in Manual Butt Joint Welding Process in a Boiler Manufacturing Company

Nemy Hermidilla Chavez and Ryan Jeffrey P. Curbano

783

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Developing Desired Outcomes of Education (DOE) Indicators for Chandrakasem Rajabhat University Context Using Grounded Theory

Chonticha Tippratum, Suteera Phrueksasirikul, and Phaka Mundindaeng

1-8

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Concept of 21st Century Lecturer Competencies in Higher Educational Institutions in Thailand

Arunya Pisitkasem, Sasitorn Kanchanasuvarna, Somkid Promjui, and Bhassakorn Chanpayom

9-16

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Study of the Cultural Communication Networks of Chinese Confucius Institutes through the Mode of Strategic Stakeholder Engagement

Xiaoyi Zou and Zheng Wang

17-22

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Do Dairy Cooperatives perform their Own Business with the Technical Efficiency? : The Evidence from Dairy Cooperatives in Nakhon Ratchasima Province Area, Thailand.

Anucha Wittayakorn-Puripunpinyoo

23-29

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Translation Strategies in In-game Texts of The Sims 2 from English to Thai

Atittaya Toedtoontrakool and Watthana Suksiripakonchai

30-35

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Semantic Classes and Syntactic Orders of Adverbial Clauses in a British Cookbook

Abhinan Wongkittiporn

36-47

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Figurative Language Used by an American Singer: A Case Study of Lauv’s Songs

Chayanit Jitmart and Abhinan Wongkittiporn

48-56

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Figures of Speech in Best Actresses’ Acceptance Speeches in the Golden Globes Award

Vorapon Mahakaew, Booskorn Vijchulata, and Kannikar Chomaitong

57-65

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Study of Second-Year English Major Students’ Interests, Strategies, Attitudes, and Grammatical Errors towards Their Writing Skills

Vorapon Mahakaew

66-74

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

English code-mixing and code-switching in the Thai reality television show “The Face Thailand Season 3”

Natnaree Songthada and Dr.Nakonthep Tipayasuparat

75-83

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Designing the Web-Based Language Learning Using Game-Design Elements in an EFL Context

Vorapon Mahakaew

84-91

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Teaching French as a Foreign Language at University in Thailand: From Needs Assessment to Curriculum Development.

Thanawit Kraiperm

103-112

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Study of the Impact of Socioeconomic Factors on English Language Learning Motivation Among Primary School Students in Thailand

Orawan Pudmon

113-123

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Aesthetic Implication of Rhetoric Art in Chinese TV Drama ——Take "The Dream Of Red Mansions", " Three Kingdoms", "Sansheng Sanshi pillow" as examples

HAOCHANG LI

124-130

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Effect of Reaction-Paper on Lecture Type Writing Course: Practical Report on a University Japanese course in Thailand

Akane TANO

131-142

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

English Code-Mixing in Luk Thung Pop Dance Songs

Pawarisorn Somsin

143-153

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Use of Rhetorical Figure in Advertising for Search Engine Optimization: Meta Description on Tourism Company Websites

Nunthapath Thafu

154-162

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Effects of Social Media on University Student’s Daily Life and Motivation to Study

Benjamin Brasier, Ussanee Malisuwan, and Phunpiti Bhovichitra

163-170

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Perception and Motivation of Selfies among Millennial Users

Naomi Rothwell and Amporn Puapradit

171-184

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Impact of Instagram Usage on Self-esteem among Young Adults in Thailand

Thanchanok Kamthoncharoenrung and Phunpiti Bhovichitra

185-196

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Study of Hand-Woven Silk Supply Chain During the COVID 19 in Ban Khwao District Chaiyaphum Province

Niparat Boongun, Alongkorn Muangwai, Cherdchai Thuraphaeng, and Noppadol Amdee

207-215

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Study and An Analysis of Supply Chain of Canned Pineapple in Prachuab Kirikhan

Payungsak Klasantia, Alongkorn Muangwai, Noppadol Amdee, and Tongtang Tonglim

216-225

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Study of Supply Chain Management in Food Industry Export: A Case Study of a Crispy-Fried-Fish-Skin Company

Channarong Tantiwattanodom, Alongkorn Muangwai, Noppadol Amdee, and Chertchai Thurapaeng

226-234

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Study of Supply Chain and Product Quality of Salted-Jellyfish in Samut Songkhram under COVID-19 Situation

Pakorn Saenjit, Alongkorn Muangwai, Chertchai Thurapaeng, and Noppadol Amdee

235-242

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Study of Lemon Supply Chain: A Case Study of Pasutara Farm, Suan Phueng District, Ratchaburi

Darunee Watnakornbuncha, Alongkorn Muangwai, Noppadol Amdee, and Tongtang Tonglim

243-251

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Analysis of Health Care Behavior in Flight Operation, Case Study One of The Full Service Airline

Watsamon Santisiri, Boonyawat Aksornkitti, and Suway Janyapoon

252-260

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Exploratory Factors in Aviation Voluntary Safety Reporting According to International Civil Aviation Organization

Supasuta Sharnprapai, Thanyarat Khamproh, and Apirada Namsang

261-270

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Perception of Passengers on Long Haul Flights Toward Deep Vein Thrombosis

Sasithorn Nuammaneerat, Anusorn Phokankaew, and Kittiya Vimolpim

271-278

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Study of Career Advancement for Female Technicians in The Aircraft Maintenance Field

Vongsa Laovoravit, Areerat Sensod, and Kongsak Chomchum

289-302

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Factors Affecting Flight Delays of Aerodrome and Approach Control Services at Don Mueang International Airport

Amornteb Intasorn, Thanyarat Khamproh, Sathaporn Srisomwong, and Attapol Moungsawad

303-309

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

International Passengers' Experience Management towards the Digital Transformation of Suvarnabhumi Airport, Thailand

Peerapat Kaewjaidee, Kullada Wongmarn, Supasinee Maruen, and Phutthachon Anurak

310-317

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Study of Tourism Supply Chain of Ampawa Floating Market, Samut Songkhram Province Under the Circumstances of the Coronavirus 2019 (COVID-19) Pandemic

Jatuphat Chindasak, Thongtang Tonglim, Cherdchai Thuraphaeng, and Alongkorn Muangwai

318-326

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Study of The Supply Chain of Orchids for Export, A Case Study of Suan Phueng District, Ratchaburi Province

Nettawan Somnam, Noppadol Amdee, Thongtang Tonglim, and Alongkorn Muangwai

327-335

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Development and Thinking of Red Tourism Resources in Colleges and Universities ——Take UNU Campus in Yunnan Normal University as a case

Zhen Wang and Xiaoyi Zou

336-343

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Comparative Study on Smart Mobility City Initiative in Thailand and Taiwan

Polwasit Lhakard

344-357

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Media Bias in News Coverage of Hong Kong Protest: A Comparative Study of Online Newspapers with Different Political Orientations

Yimin Wang and Ratanasuda Punnahitanond

358-368

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Women’s Participation in Politics and Peace Process of Myanmar

May Yi Myint and Nutthathirataa Withitwinyuchon

369-382

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Research on Authorized Leadership, Psychological Empowerment and Employee Innovation Performance

Xinyu Liu

383-389

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Empowering Women for Economic Development: The Case Study of Thai Fabrics Women Groups

Sirirat Tamrongterakul and Witchayanee Ocha

390-404

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Conflicts in Land Management a Case Study of Thaksin University Phatthalung Campus

Nattakan Hedthong and Pattaramon Suwapan

405-411

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Comparison of Forecasting Models for Banking Stock: Multiple Linear Regression and Artificial Neural Network

Pichit Boonkrong, Nithipa Arjrith, and Junwei Yang

425-434

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Analysis of Trade and Technology Absorption in Thailand by using BVAR and MSBVAR model

Juthathip Phoosaran, Anuphak Saosaovaphak, and Chukiat Chaiboonsri

435-445

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Commodity Channel Index for trading SET50 Index Futures.

Weerawat Liemmanee, Nisakorn Julraksa, Wongsakorn Charoenpanitseri, Hataichanok Wangvongcharoen, Nipaporn Panyayong, Nithipa Arjrith, and Puangrat Chanthaweeroaj

446-454

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

You Are My Life, A Song for Vocal and Rhythm Section

Sit Kesjamras and Tananya Thirapanyalert

455-465

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Music Production Using Virtual Orchestra: A Case of The Lost Tales Symphony

Sit Kesjamras

466-476

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Analysis of One Summer’s Day Composed by Joe Hisaishi

Thaphad Sungwijit

477-485

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Blues Contexts

Jetnipith Sungwijit

486-492

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Seek Loop for Small Jazz Ensemble

Jetnipith Sungwijit

493-502

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Mimicry of Paul Hindemith’s Series in Ether-Cosmos No. VI

Wiboon Trakulhun

503-508

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Architecture of the Jawa Mosque in Bangkok and It’s Javanese Style

Walaiporn Nakapan, Apiwat Pattanasirimongkol, Karapong Kannasoot, and Narupol Chaiyot

509-519

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Canalside Healthy Community Area Prototype: Bang Mot Canal Case

Chadatan Petwichit and Kanjanee Budthimedhee

520-531

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Guidelines of architectural conservation for ecotourism A case study of Sobkorn Tobacco Incubation Plant Chiang Klang District, Nan Province

Saijai Lorpensri, Mallika Jongsiri, Paikarn Raksasutiphan, Eka Charoensilpa, Anutcha Mongfarkklang, Charitar Tha-ua, Napatsorn Thitasiri, Natthanicha Parinyasart, Nusba Saudee, and Wanvisa Pookprajob

532-542

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Virtual Reality of Burmese Architecture from Mural in Western Style Vihara, Mon Pu Yak Temple, Lampang Province, Thailand

Parisut Lerdkachatarn

543-556

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A New Experience for Passenger Flow at U-Tapao airport

Yachanon Vitchuroj and Thanatwass Wongtimarat

557-569

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Space to emerge The Identity of Chiang Saen

Waritthi Daphong and Thanatwass Wongtimarat

570-592

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Visual Analysis of the Eclectic Shophouse Façades of Malaysia and Its Syncretism of Cultures

Fiona E Chiong Wong

593-603

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Project for Wildlife and Ecosystem Learning Space Design Using Multimedia, Bangkok

Pradthana Trisaranaapiruk, Aamaal Phakdeetham Chimvilaisup, Monchai Bunyavipakul, Rangsit Jiempunya, and Kritaporn Lappimol

604-611

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Architectural Design for Unintended-Pregnancy Counseling’s Space Using Therapeutic Design

Kanjana Lamkamol, Monchai Bunyavipakul, Aamaal Phakdeetham Chimvilaisup, Rangsit Jiempunya, and Kritaporn Lappimol

612-621

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The Dissemination of Bao Gong Story through Present Thai’s New Oral Method During Year 2000-2020

Tattanit Tongdaeng

622-631

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

On the Cultural Factors and Teaching Methods of Teaching Chinese as a Foreign Language -- Taking New Practical Chinese Reader-2 as an example

Gao Feiyu Guo Yingdai

632-637

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Research on the application of domestic animation film and television resources in the classroom of Chinese as a foreign language

Xu Ning

638-644

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Brief Analysis of the Advantages and Disadvantages of Online Live Teaching of Chinese International Education -- Take Rangsit University in Thailand as an example

Qi Wang

645-649

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

An Analysis of Confucius Institute's Cultural Activities and Courses in the USA Based on Database

Fangming Yuan and Yuqing Lin

650-657

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

International Marketing In The Analysis of Environmental Factors ——L'Oreal In China As An Example

Fudong Luo, Fengkun Wang, and Krittanai Jitpongampai

658-665

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

From A Touch of Zen to Catwoman: Comparison of Cross-Cultural Woman Warrior Imagery

Hsiu-yu Chang and Ying-Ying Chien

666-673

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Technical Efficiency and Factors Influencing Technical Efficiency of Agricultural Cooperatives in Nonthaburi Province of Thailand

Anucha Wittayakorn-Puripunpinyoo

678

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The usage of linguistic cues among online groomers in grooming their victims

Maswan Hizzly and Sharon Sharmini

679

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

The influence of Google Score Ratings and Reviews on Vietnamese Consumers’ Online Hotel Booking Decision: A Case Study of Five-Star Hotels in Vietnam

Hau Le and Ratanasuda Punnahitanond

685

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Examining Election Processes in Myanmar: A Comparative Study of the 2015 and 2020 General Elections

Hnin Set Win and Sasiphattra Siriwato

687

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

A Study on The Causes of Thailand's "Balance Diplomacy"

Anatchaya Changjaroen

688

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Understanding of Information Operations and Economic Impact in Digital Era

Varin​ Pulpol​, Tanpat Kraiwanit, and Narong Petprasert

689

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Emergence of Virtual Events During Covid19 Pandemic

Jolina Cruz Macatangay, Alliah Castillo, Mary Nickole Dayao Cortez, Glaiza Sofia Castillo Ilao, Trixia Milles Baldrias Malabanan, Noelah Mae Dimayuga Borbon, and Marivic Velasquez Ricafort

690

RSU International Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

Key Factors of Malaysian Packaging Design: Durian - Flavoured Snacks

Yek Ming Liew and Hwee Ling Siek

691

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

The Study of Box Size Effect on Shape-Based Docking of Anti-Tyrosinase Compounds with Arguslab 4.0.1 Program.

Prasan Tangyuenyongwatana, Pavinee Sengsunt, Sanhajutha Puangmala, Napa Boonma, and Wandee Gritsanapan

1 - 8

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Optimization of 3d Hyaluronic Acid-Alginate Hydrogel-Based Culture System for Chondrocytes from Osteoarthritis Patient

Nuchanart Suntornnont, Supansa Yodmuang, and Rachaneekorn Tammachote

9 - 17

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Experimental Study of Radiolytic Oxygen Depletion from X-Ray Irradiation in Water and Liquid Samples

Pharewa Karoon, Chinorat Kobdaj, Chutima Talabnin, and Martina Christina Fuss

18 - 25

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Validated Spectrophotometric Method for the Analysis of Total Carotenoids in Capsicum Oil

Laksana Charoenchai, Tun Chusut, Thaniya Wunnakup, and Apirada Sucontaphunt

26 - 30

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

A Pilot Study of The Thai Version of The Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39g (SAQOL-39gTH)

Kulwadee Yolwong, Jeamjai Jeeraumporn, Sumalee Dechongkit, and Sawitri Thayansin

31 - 41

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

The Association Between Overweight/Obesity And Chronic Spontaneous Urticaria

Harit Leksuksri, Poohglin Tresukosol, Pimpa Tantanasrigul, and Praneet Sajjachareonpong

42 - 49

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Cutaneous Reactions Among Thai COVID Patients

Suthinee Chinthongprasert and Premjit Juntongjin

50 - 55

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Efficacy Of Non-Steroidal Topical Medications In The Treatment Of Chronic Hand Eczema: A Systematic Review

EI KHINE MOE and Premjit Juntongjin

56 - 65

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Quality Of Life In Hand Eczema: A Cross-Sectional Study In Thais

Pitchaya Werachattawatchai and Premjit Juntongjin

66 - 74

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Knowledge, Attitudes, And Practices Towards Blue Light In Thai General Population

Rada Vorapanyasakul and Sunatra Nitayavardhana

75 - 84

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Efficacy Of EGFR-TKIs Targeted Therapy as Adjuvant Systemic Treatment for Non-Small Cell Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis

Sunatee Sa-nguansai, Prapaporn Pornsuriyasak, Sasivimol Rattanasiri, Pawin Numthavaj, and Ammarin Thakkinstian

85 - 94

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Regular Versus As-Needed Treatments For Mild Asthma In Children, Adolescents And Adults: A Systematic Review And Meta-Analysis

Prapaporn Pornsuriyasak, Sunatee Sa-nguansai, Kunlawat Thadanipon, Suparee Boonmanunt, and Ammarin Thakkinstian

95 - 107

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

The Efficacy Of Red Light-Emitting Diode At 633 Nanometers On Skin Rejuvenation

Kullarat Nanachai and Punyaphat Sirithanabadeekul

108 - 113

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

The Study of Effectiveness of Platele-Rich Plasma (PRP) Treatment for Lichen Planus Pigmentosus (Pilot Study)

Pitcharat Pituvong, Chanisa Kiatsurayanon, and Praneet Sajjachareonpong

114 - 125

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Effects Of Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation On Upper Extremity Function After Stroke: A Systematic Review And Meta-Analysis

Apisara Keesukphan, Monchai Suntipap, Kunlawat Thadanipon, Suparee Boonmanunt, and Ammarin Thakkinstian

126 - 134

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

The Evaluation Of The Efficacy Of The Radiofrequency Microneedling Device To Treat Submental Laxity Compared Between Pretreatment And Posttreatment

Saranya Rattanaphonglekha and Sunatra Nitayavardhana

135 - 143

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

The Efficacy Of Hemp Seed Extract Cream In Treating Facial Seborrheic Dermatitis; A Pilot Study

Natcha Intarathachang and Punyaphat Sirithanabadeekul

144 - 149

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Comparison Of Insulated And Non-Insulated Radiofrequency Microneedling For The Treatment Of Striae Distensae

Preechaya Kanchanathanyalak and Punyaphat Sirithanabadeekul

150 - 156

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Prediction Of Biological Age From Longitudinal Data Using Mixed – Effects Linear Regression And Long Short-Term Memory

Maria Magdalena Pradita Eka Kurniawati, Anuchate Pattanateepapon, Nawanan Theera-Ampornpunt, Boonsong Ongphiphadhanakul, Prin Vathesatogkit, and Ammarin Thakkinstian

157 - 163

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Cutaneous Reactions Complicated from Phototherapy in Thai Patients with Dermatological Diseases: A Retrospective Study

Kiattisak Santipas, Bensachee Pattamadilok, Chuenkamol Uengpitakphan, and Wanida Limpongsanurak

164 - 171

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Molecular Diagnosis Of Cutaneous Non-Tuberculous Mycobacterial Infection Compared To Conventional Culture Method At Institute Of Dermatology, Bangkok

Chavalit Supsrisunjai, May Soe Htet, Praneet Sajjachareonpong, Walai-orn Pratchyapruit, Mingkwan Supanapong, Tanawatt Kootiratrakarn, and Wanchanida Khumkong

172 - 178

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Establishment Of The 3T3-L1 Adipocyte Model for Investigation of GLUT4 Translocation

Thanarat Salahong, Chutima Chanprasert, Ladawan Khowawisetsut, Pa-thai Yenchitsomanus, Nattachet Plengvidhya, and Prapaporn Jungtrakoon Thamtarana

179 - 186

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Factors Associated with Adverse Event Following Immunization of First Dose of COVID-19 Vaccination in Bamrasnaradura Infectious Disease Institute, Thailand

Nisachon Jumroonrat, Patama Sutha, Onuma Zongrum, Kanyaphasawee Buddhachat, and Nuchanart Nhounnaklang

187 - 195

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Comparison Of Microshear Bond Strength Between Hydrophilic And Hydrophobic Pit And Fissure Sealant

Tahsin Hossain Anika, Varangkanar Jirarattanasopha, Siriruk Nakornchai, and Choltacha Harnirattisai

196 - 204

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Antibiofilm Activities Of The Self-Prepared Silver Solution Against Streptococcus Mutans Biofilm: In Vitro

Suthara Asanahsark, Praphasri Rirattanapong, and Nisarat Ruangsawasdi

205 - 212

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Characteristics Of Patients With Bruxism In College Of Dental Medicine, Rangsit University

Chokchai Chaiwiphat, Thanaphorn Siriburana, Waraporn Boonchinwutikun, Amarisara Kaewkang, Chaliza Gamban, Thanyamai Kitprasert, and Supanee Thanakun

213 - 218

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Remineralization Effect Of Predicta® Bioactive Bulk-Fill Composite On Adjacent Initial Interproximal Carious Lesions

Win Myat Phyo, Wannakorn Sriarj, and Prim Auychai

219 - 227

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Comparison Of Two Tongue Strengthening Exercises On Increasing Tongue Mobility In Healthy Young Adults: A Randomized Controlled Trial Study

Janistar Lekvichittada and Boosana Kaboosaya

228 - 235

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Oral and Denture Status of Community-Dwelling Older People in The Long-Term Care System for Dependent Older People, Maharat, Ayutthaya Province: A Cross-Sectional Study.

Jumphitta Chaichaowarat, Nareudee Limpuangthip, Orapin Komin, and Supaboon Purnaveja

236 - 242

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Hygiene Behavior Of Complete Denture Wearers And Distribution Of Plaque On Their Denture’s Tissue Surface Within Three-Month After Denture Delivery

Pawitchaya Phuengchuen, Wacharasak Tumrasvin, and Nareudee Limpuangthip

243 - 249

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Association Between The Number Of Natural Teeth And Posterior Occluding Pairs With The Stroke Severity Prior Discharged

Patthamaporn Phumkor, Orapin Komin, Pongpat Vorasayun, and Nareudee Limpuangthip

250 - 256

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Comparison Of The Effects Of Myofunctional Therapy Combined With Frenectomy On Satisfaction, Quality Of Life, And The Symptoms Of Obstructive Sleep Apnea And Ankyloglossia In Adult Patients With Obstructive Sleep Apnea And Ankyloglossia: A Preliminary Study

Chanadda Preedeewong, Boosana Kaboosaya, and Naricha Chirakalwasan

257 - 267

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Validation Of The 2020 International Classification Of Orofacial Pain Criteria For Diagnosing Local Myalgia In An Academic Clinical Setting In Thailand

Hang Thi Thu Phung, Joao Nuno Ferreira, and Chayanit Chaweewannakorn

268 - 275

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Micro-Computed Tomography Analysis of Bone Regeneration Using mRNA Encoding Bone Morphogenetic Protein-2 With Implant Placement in Rat Femur

Nopparada Lawtrakulngam, Philaiporn Vivatbutsiri, Noppadol Sa-Ard-Iam, and Jaijam Suwanwela

276 - 285

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

The Effect Of Sodium Chloride Rinsing On Socket Depth Reduction

Walailak Kunteekanjana, Paksinee Kamolratanakul, and Ruchanee Ampornaramveth

286 - 292

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Knowledge Related To Self-Medication With Antibiotics In Patients Indicated Extraction Or Impacted Third Molar Surgery

Kamoltham Ekmetipunth, Paksinee Kamolratanakul, and Issarapong Kaewkamnerdpong

293 - 301

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Comparing The Accuracy Of Implant Placement Between Using Sleeve-In-Sleeve And Sleeve-On-Drill Drilling Systems: An Experimental Study

Papon Pattanasirikun and Atiphan Pimkhaokham

302 - 309

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Comparison Of Accuracy Of Maxillary Arch Position To Condyle Between Conventional Facebow Method And Digital Positioning Method By Superimposing With Cbct Images

Thanatcha Sukanjanapong, Pravej Serichetaphongse, and Wareeratn Chengprapakorn

310 - 317

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Comparison Of Fracture Load And Flexural Properties Of Fiber Reinforced Post And Respective Anatomical Fiber Post

naluemol sriprasert, sita Thaworanunta, and Narisara Nitessoontorn1

318 - 322

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Effects of Photodynamic Therapy Using Bisdemethoxycurcumin Combined with Melatonin On Candida Albicans.

Maria Margarita Duterte, Doosadee Hormdee, Waranuch Pitiphat, and Teerasak Damrongrungruang

323 - 333

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Impact Of Ilanized Nano-Alumina On Flexural Strength Of Auto-Polymerized Acrylic Resins

Duangjai Uraivichaikul, Issarawan Boonsiri, Kamolporn Wattanasirmkit, Aranda Kittithaworn, Pornmanee Amornviriyakul, Jennipit Chaiyot, Narisara Pokong, and Nareekarn Sangprapanun

334 - 346

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Clinical Assessment Of Retention, Stability And Masticatory Performance Of Complete Denture Fabricated In Rangsit University’s Undergraduate Clinic

Wasan Vatanasak, Pattarawadee Krassanairawiwong, Assanee Sangpreecharut, Pittinan Ritveeradej, Sasirasa Tanglimsmarnsuk, and Sekkasiri Chalermayat

347 - 357

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Reliability And Validity Of Measurement Instrument For Business Factors Influencing Adult Patients’ Selection Of Orthodontic Services

Phunphimp Chanjavanakul, Peerapong Santiwong, Kawin Sipiyaruk, and Rochaya Chintavalakorn

358 - 364

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

A Low-Cost Online Monitoring System For Medical Refrigerator With Data Logging Functionality

Danuphat Wilairatanarporn, Nannapat Kingkaew, Saksorn Tangsitpan, and Pichit Boonkrong

365 - 373

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Cell Compatibility Of Medium-Chain-Length Polyhydroxyalkanoate As A Biomaterial: Viability, Attachment, And Proliferation

Anuchan Panaksri, Sukanya Pengpanich, Benjabhorn Jusain, Sani Boonyagul, Narongrit Srikaew, Tulyapruek Tawonsawatruk, Faongchat Jarintanan, Wimol Chobchuenchom, Nanthaphong Khamthong, and Nuttapol Tanadchangsaeng

374 - 380

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Performance Evaluation of Collaborative Filtering Algorithms on Video Streaming Platform

Supanat Jintawatsakoon and Seksan Sangsawad

381 - 388

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Calculations Of Section Capacity of Irregular Shape Reinforced Concrete Column Using Excel and VBA

Thumanoon Susumpow and Reguene Line

389 - 399

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Defect Reduction Strategies For Can Cap Stamping Process

Somporn Phromduang, Saisunee Pongpatanasuegsa, and Phakpong Khannarong

400 - 410

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Establishment Of Method For Wolbachia Transinfection Into The Leafhopper, Vector Of Sugarcane White Leaf Disease

Kamonrat Suwanchaisri and Jureemart Wangkeeree

411 - 419

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Effect Of Roasting And Vacuum Microwave Drying Pretreatment On The Yield And Chemical Properties Of Black Sesame Seed Oil Extracted By Using Screw Press

Pimolpun Lertbuaban and Rattana Muangrat

420 - 429

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Comparative Genomics Of Different Isolates Of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease-Causing Vibrio Parahaemolyticus

Thi Hai Au La, Wanilada Rungrassamee, and Ponsit Sathapondecha

430 - 436

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

The Study Of Tyrosinase Inhibition Efficiency By Glutathione And Its Precursor Amino Acids And Food Supplement Formulas

Darunee Sertphon and Ratchakrich Pattamasopasakul

437 - 443

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Effect Of Inulin Fortification On Qualities Of Sacred Lotus Seed-Soybean Milk

Kittipoom Songsri, Pichayapa Tubtuen, Nut Thephuttee, Tarit Apisittiwong, Pitchaya Pothinuch, and Nattapong Prichapan

444 - 450

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Identification Of Long Noncoding RNAs Associated to White Spot Syndrome Virus Infection in White Shrimp, Litopenaeus Vannamei

Ifwa Wirasit, Apinunt Udomkit, and Ponsit Sathapondecha

451 - 457

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Alternative Medicinal Plants To Treat Hypertension Based On Ethnomedicinal Knowledge Of Karen Healers In Chiang Mai, Thailand

Prattana Sumridpiem and Angkhana Inta

458

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Prevalence Of Depression and Associated Factors Among Patients with Moderate to Severe Visual Impairment and Blindness During COVID-19 Pandemic

Pankaew Tantirattanakulchai, Nuchanad Hounnaklang, Pear Ferreira Pongsachareonnont, and Bharkbhum Khambhiphant

460

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

The Effect Of Mobile Health Line-Application Based On Diabetes Self-Management Plus Usual Health Care Program On Health Related Quality Of Life, Tertiary Care Hospital, Thailand

Nilapa Sukcharoen, ์๊Nuchanad Hounnaklang, and Pankaew Tantirattanakulchai

461

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Using Machine Learning Models And Principal Component Analysis To Identify Critical Diagnostic Variables For Breast Cancer Cells

Suejit Pechprasarn, Ohmthong Wattanapermpool, Maninya Warunlawan, Pornchaya Homsud, and Thumpussorn Akarajarasroj

462

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

Using Telemonitoring Data And Machine Learning Models To Predict Parkinson’s Disease Severity For Remote Healthcare Services During The Covid-19 Epidemic

Suejit Pechprasarn, Lalita Manavibool, Nanticha Supmool2, Naravin Vechpanich, and Phattranij Meepadung2

463

RSU International Research Conference 2023 on Science and Technology

The Optical Properties Characterization Of Hydrogenated Silicon By Spectroscopic Ellipsometry For Solar Cell Applications

Araya Mungchamnankit and Puenisara Limnonthakul

464

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Developing Students’ Core Competency Through Design Thinking Pedagogy: A Case Study of ASEAN And Cross-Cultural Course for Chinese Students at A Thai University

Xiongling Chen, Xinrui Wang, Ruina Ding, Paocheng Chen, and Jiewei Luo

1 - 11

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Designed Tasks Participation and The Linguistic Performance of Students Toward the Development of An Interactive Learning Portal

Merly Cabucos Barcelo and Rowena Dela Cruz

12 - 24

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

The Microfluidic System for Studying the Mixing of Pigment Color by Using a Smartphone

Hataiwat Palasak, Chaninun Pruekpramool, and Puenisara Limnonthakul

25 - 32

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Investigating Teaching Practices for Facilitating Whole Class and Small Group Discussion in Middle School Mathematics Classrooms

Sukanya Suksak

33 - 43

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Attitudes Towards Instructive Language in Chinese Classes at A Public School in Pathum Thani

Die Li and Supinda Lertlit

44 - 53

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Views of Thai University Students on Effective Teachers of English: Local or Foreign?

Supinda Lertlit and Jamie Wallin

54 - 61

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Study of Blended Learning on iPad at Rangsit University

Paweena Sujaritthanarak

62 - 73

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

The Value of Problem-Based Learning in English Language Teaching and Learning: A Personal Reflection

Anchalee Chayanuvat

74 - 86

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

A Study of Figurative Language in Love Songs

Jariya Nanwong, Nisarat Ketkaew, and Abhinan Wongkittiporn

87 - 95

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Semantic Interpretations of Epistemic Modality Markers in Antibiotic Drug Labels

Abhinan Wongkittiporn

96 - 105

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

An Analysis of Illocutionary Act in Tourism Slogan

Pauline Ganmanee, Abhinan Wongkittiporn, and Catherine Laddawan

106 - 114

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Thai EFL Learners’ Attitude Toward Learning English by Watching Movies

Sasithorn Kunted, Rebecca Webb, and Eoin O'Brien

115 - 120

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

A Multimodal Discourse Analysis of Housing Website Banners

Witsanuphong Suksakhon

121 - 130

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

English Code-Mixing in The Thai TV Series “Suptar 2550”

Jirayut Thangjit and Sirimon Srinoparut

131 - 139

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

A Study of Thai EFL Learners’ Perceptions Towards the Educational Use of The Metaverse

Vorapon Mahakaew

140 - 145

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Multiple Facets of Padlet in The Active Language Classroom

Donthira Kongrak

146 - 161

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Household Characteristics of Indebted Households with Members Working in The Public and Private Sector

Kawita Niwatananun and

162 - 172

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Insights Into Millennial Employee-Manager Relationships in Thailand: A Comparative Case Study

Pacharapong Kumjumpa

173 - 181

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Thai Civil-Military Relations From 2001 – 2022

Wanwichit Boonprong

182 - 187

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Unequal Development Affecting the Urban Poor: Case Study of Bunromsai Community, Soi Phetchburi V.

Pattaramon Suwapan

188 - 191

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Children’s Right and Thai Family Law

Vicha Mahakun

192 - 195

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Unintentional Cyberbullying in The Context of Thailand

Krisda Saengcharoensap

196 - 201

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

The Legal Problems of Deleting Prisoner Records from The Prison System After Release

Nidawan Pawcsuntorn

202 - 208

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Enhancing Knowledge and Understanding of The Justice System of People in Society Through Soft Power in The Thai Entertainment Industry

Ratsami Sukraksa

209 - 213

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Improving The Environmental Law Enforcement Coordination: Case Study on Environmental Investigation

Salila Klanreaungseang and Suteeraporn Saengchansri

214 - 219

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

The Impact of COVID-19 On Migrant Workers in Thailand: The Case Study of Cambodian Migrant Workers Under MOU.

Sirima Mahavatsart and Sasiphattra Siriwato

220 - 235

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Examining Relationship Between China and Myanmar After The 2021 Military Coup

Saung Yanant Pyae Kyaw and Sasiphattra Siriwato

236 - 246

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Analyzing The Importance and Impacts of Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) In the Peacebuilding of Myanmar

Naw Cherry Oo, Sasiphattra Siriwato, Jiraroj Mamadkul, Sompong Sanguanbun, and Pitchayaphant Charnbhumidol

247 - 261

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

ASEAN Integration and The Role of Thai Universities in Enhancing Cross-Cultural Competence Through International Inter-University Activities in Thailand: The Case Studies of Thai Students at Naresuan University and Suranaree University of Technology, Thailand

Supaporn Chuangchid and Sasiphattra Siriwato

262 - 274

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

A Study of The Transformational Leadership Effect on Employee Work Engagement, Mediating Effect of Followership

SILU DONG

275 - 280

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

The Influence of Workplace Exclusion on Employees’ Knowledge Hiding – Organizational Atmosphere as The Intermediary Variable

HongChun Du

281 - 289

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

E-Commerce Development on Enterprise Management Strategies: A Case Study of COFCO Thailand Branch

Jiasi Zhang

290 - 297

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

A Study of Social Media Marketing Strategy of Macau Tourism Based On 4I Theory

UN CHENG CHEONG

298 - 306

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

The Influence of Perceived Corporate Social Responsibility on Employee Performance: The Mediating Role of Organizational Identity and Job Engagement

YILIN LIU

307 - 314

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

The Influence of WeChat Marketing on The Purchase Intention of Millennial Consumers - The Mediating Role of Customer Trust

Yongji Wei

315 - 324

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Strategies For Selecting a New Warehouse Location by The AHP Method, A Case Study of ABC Company

Nattapong Jantachalobon

325 - 332

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

The Study of Water Supply and The Impact of Water on The Tourism in The Upper Part of Northeastern Region, Thailand for The Next Decade

Noppadol Dharawanij and Suvimol Konwai

333 - 342

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Financial Literacy of Undergraduate Students: A Priori Survey for Curriculum Design

Chuleekorn Nuansonsri, Verisara Thairut, Nonthachai Mangmee, and Pichit Boonkrong

343 - 352

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Interpolation And Correlation Between Inflation and Financial Variables: New Evidence from Thailand

Pichit Boonkrong, Ploychompoo Ak-kosol, Pattarunya Sirisakwattana, and Chuleekorn Nuansonsri

353 - 362

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Ngor-Khaki-The Potential of Phuket New Architectural Identity?

Atchariya khianwong, Jittinat Wutthipracharat, Nuttida Karaked, Benyapa thupmahattakun, Minta Martpol, Ketsuda Soithong, and Thanunchai Limpakom

363 - 374

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Feasibility Study of Real Estate Development Projects A Case Study of a Housing Development Project in Krabi Province

Paikarn Raksasutiphan, Malika Jongsiri, and Saijai lorpensri

385 - 395

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Feasibility Study of Adopting Passive Energy Saving Concepts in The Design of Modern Building Supply Stores

Paikarn Raksasutiphan, Eka Charoensilpa, Saijai lorpensri, Malika Jonsiri, and Nopparut Kaewpoo

396 - 406

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

The Impact of Social Media Influencers on Vietnamese Consumers’ Purchase Intention in The Post-Period of the COVID-19 Pandemic

Hau Le and Phuong Mai Nguyen

407 - 420

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

Digital Media Users’ News Exposure, Knowledge, Understanding, Empathy and Willingness to Support Stateless Children in Thailand

Chawaporn Dhamanitayakul and Narakorn Amornchat

421 - 429

RSU International Research Conference 2023 on Social Science and Humanities, Education, and Management

A Comparison of Smartphone Usage Competency of Elderly People at Lomkao District, Phetchabun Province, Thailand

Worapath Kratoo and Nuchanad Hounnaklang

430