Index by: ตัดสินใจ

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2018

การเปิดรับข่าวสาร ปัจจัยด้านการตลาด และการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ ของผู้บริโภคในเขตปริมณฑล

ภูริช กูจิ

890-897

RSU National Research Conference 2017

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพในระดับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

นิติ จิตวัฒนาธรรม และ สมชาย เล็กเจริญ

88-97

RSU National Research Conference 2017

การพยากรณ์ผลการสอบ TOEIC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

ศศิธร ตุ้มเพชรรัตน์, สมบูรณ์ เอนกฤทธิ์มงคล, และ สุมนา เกษมสวัสดิ์

98-105

RSU National Research Conference 2017

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

พิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์ และ สมชาย เล็กเจริญ

106-116

RSU National Research Conference 2017

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาแฟนเพจสูตรอาหารง่ายๆจากไมโครเวฟ

สุมามาลย์ ปานคำ และ ณัฐธิดา อาชาไกรสร

1030-1041

RSU National Research Conference 2017

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของชาวนาในภาคกลางของประเทศไทย

ชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา และ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

1151-1165

RSU National Research Conference 2016

ปัจจัยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

607-614

RSU National Research Conference 2016

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ของบุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

รัฎเกล้า เอื้อวงศ์กูล

1152-1159

RSU National Research Conference 2016

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อรรถสิทธิ์ สกลคณาพงษ์ และ ณกมล จันทร์สม

1169-1176

RSU National Research Conference 2016

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ด้านภาพลักษณ์และการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษาในพื

พิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และ พัชราภรณ์ เกษะประกร

1393-1394

RSU National Research Conference 2015

การศึกษาการสร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อกิจกรรมทางด้านเฟสบุ๊คแฟนเพจ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทยในกรุงเทพมหานคร

บุณฑริกา ใจธรรม และ ศศิธร ง้วนพันธ์

631-638

RSU National Research Conference 2015

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และการประเมิน คุณค่าตราสินค้าโคช (Coach) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สิทธาวัชร์ ณิชพัฒน์จิรากุล, ทรงพร หาญสันติ, และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์

845-852

RSU National Research Conference 2015

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

กมลทิพย์ เหมือนสุวรรณ

853-860

RSU National Research Conference 2015

การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภค ในเขตเมือง จังหวัดยะลา

มูฮัยมีน บาเหะ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

1182-1191

RSU National Research Conference 2015

ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจโครงการตามแผนปฏิบัติการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ปิยะนันท์ อนุสรณ์ และ สมชาย เล็กเจริญ

1515-1524

RSU National Research Conference 2014

รูปแบบการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อชาสมุนไพรเพื่อลดเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวาน

ณัฐพัชร์ วราสุทธิไพศาล และ ศศิธร ง้วนพันธ์

566-573

RSU National Research Conference 2013

การตัดสินใจด้านส่วนประสมการตลาดเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน

Binquan Fang

408-417

RSU National Research Conference 2013

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมระดับ 3 ดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สุรภี พงษ์พานิช

418-425

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

จุฑามาศ ฝึกฝน และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

827-836

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รัตนา โพธิวรรณ์ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

837-846

RSU National Research Conference 2019

การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

วิษณุ มณีวรรณ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

867-876

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าของผู้บริโภค

พิพัฒน์ ไชยพัฒน์ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

896-905

RSU National Research Conference 2019

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวาย

วิภาวัลย์ ตันติปิฎก และ ประทีป เวทย์ประสิทธ์

1135-1146

RSU National Research Conference 2020

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของธุรกิจค้าปลีกญี่ปุ่นที่เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย กรณีศึกษา ดองกิ มอลล์

ศุภกร สมจิตต์ และ สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์

662-671

RSU National Research Conference 2020

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล (Grab Car) ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ของประชาชนในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ปณียา อินทกาศ

881-890

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การวิจัยผสมผสานวิธีการ

นภากร เกษมจิต, ชัยวิชิต เชียรชนะ, และ ศจิมาจ ณ วิเชียร

1078-1088

RSU National Research Conference 2021 on Social Science and Humanity, Education, Management, and Arts

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พรทิพย์ ลีลาคณาทรัพย์ และ ชญานุตม์ นิรมร

166-176