Index by: อธิราช ฟูตระกูล

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติประกอบเพลง ”สะกดใจ” เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในวัยรุ่น

อธิราช ฟูตระกูล, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

591-598