Index by: เทคนิคพิเศษ

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาและการผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาโดยใช้เทคนิคพิเศษเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ ของผ้าไหมไทยสู่สากล

ณัฏฐกิตติ์ ธาราเวชรักษ์, วัฒนะ จูฑะวิภาต, และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

362-372