Index by: การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2017

ความน่าจะเป็นในการเลือกประเภทที่อยู่อาศัยของของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วรากร ลิขิตอนุภาค และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

988-995