Index by: หทัยกาญจน์ เหล็กดี

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2020

การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรม เรื่อง “ทรัพย์ในดิน”

หทัยกาญจน์ เหล็กดี และ นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์

826-837