Index by: วารินทร์ บินโฮเซ็น

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2016

คุณภาพการจัดการดูแลผู้เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

สุชาดา มีสัตย์, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

109-118

RSU National Research Conference 2015

ความเป็นไปได้ของการจัดการดูแลผู้มีภาวะหัวใจล้มเหลวโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง

สิริบุญ แก้ววงษา, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, และ วารินทร์ บินโฮเซ็น

218-226

RSU National Research Conference 2015

การพัฒนาระบบปฏิบัติการพยาบาลในการนำแนวปฏิบัติการป้องกันปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจไปใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรม

สุนันทา จำเนียรสุข, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ นํ้าอ้อย ภักดีวงศ์

235-245

RSU National Research Conference 2015

ความเป็นไปได้และผลลัพธ์ทางคลินิกในการนำแนวปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย ไปใช้ในหอผู้ป่วยเวชกรรมฉุกเฉิน

วันเพ็ญ ชำนาญธรรม, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

1353-1545

RSU National Research Conference 2014

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

ศิรินภา ทองแดง, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ วารินทร์ บินโฮเซ็น

67-76

RSU National Research Conference 2013

ความเป็นไปได้และผลลัพธ์ของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการสูดสำลักในผู้หญิงที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ประภาพรรณ สิงห์โต, วารินทร์ บินโฮเซ็น, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

89-98