Index by: ลดาวรรณ หลำดี

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2020

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากเรื่องสั้น “แมลงวันผี” “เรื่องของโอคาเมะ” และ “วิญญาณคนเป็น”

ลดาวรรณ หลำดี, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, และ ศิริมน ศรีนพรัตน์

792-801