Index by: น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

List of articles:

Page Number

RSU National Research Conference 2016

ผลลัพธ์ของการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบโดยใช้แนวปฏิบัติ ที่พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

กิ่งกาญจน์ ตังคโนภาส, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ อำภาพร นามวงศ์พรหม

2-12

RSU National Research Conference 2016

คุณภาพการจัดการดูแลผู้เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

สุชาดา มีสัตย์, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

109-118

RSU National Research Conference 2015

ความเป็นไปได้และผลลัพธ์ทางคลินิกในการนำแนวปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย ไปใช้ในหอผู้ป่วยเวชกรรมฉุกเฉิน

วันเพ็ญ ชำนาญธรรม, วารินทร์ บินโฮเซ็น, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

1353-1545

RSU National Research Conference 2014

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

ศิรินภา ทองแดง, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ วารินทร์ บินโฮเซ็น

67-76

RSU National Research Conference 2014

ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการพยาบาลในการจัดการความปวดต่อความรู้ การปฏิบัติของพยาบาล การรับรู้ความปวดและความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ

สุธิดา ธีรานุตร, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

103-112

RSU National Research Conference 2014

ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองต่อความรู้ กิจกรรมการดูแลตนเองและค่าฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษาติดตาม 1 ปี

นันนภัส พีระพฤฒิพงศ์, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, และ พาฝัน โชติมา

113-123

RSU National Research Conference 2013

ความเป็นไปได้และผลลัพธ์ของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการสูดสำลักในผู้หญิงที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ประภาพรรณ สิงห์โต, วารินทร์ บินโฮเซ็น, อำภาพร นามวงศ์พรหม, และ น้ำอ้อย ภักดีวงศ์

89-98